Tilsynsavgift tobakksvarer og tobakkssurrogata

Sals-stader av tobakksvarer og tobakkssurrogata skal betale ei årleg avgift i høve til §7 i tobakksskadelova.

Vedteke av kommunestyret 13. desember 2021. Prisane gjeld frå 1. januar 2022.

Avgifta blir etter forskrift om registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer §33, 4 860,- kroner årlig og 1 300,- kroner årlig for midlertidige sals-stader.