Servering, sals- og skjenkegebyr

Gebyrsatsane skal utreknast etter paragraf 6-2 i forskriftene til alkohollova, jfr også kommunen sin politiske handlingsplan.

Desse prisane gjeld frå 1. januar 2022 (ikkje mva):

Fast løyve, skjenking

Minimumsgebyret for skjenking er kr 5.500,-.

Gebyr for sjenkekstadar med svært lav omsetning blir sett til 1/2 minimumsgebyr: 2.750,- pr år. 

Pr vareliter for alkoholhaldig drikke i gruppe 1: kr 0,51

Pr vareliter for alkoholhaldig drikke i gruppe 2: kr 1,34

Pr vareliter for alkoholhaldig drikke i gruppe 3: kr 4,42

Fast løyve, sal

Minimumsgebyr for sal er kr 1.760,-

Pr vareliter for alkoholhaldiig drikke i gruppe 1: kr 0,22

Pr vareliter for alkoholhaldig drikke i gruppe 2: kr 0,62

Engangsløyver

Gebyr for behandling av søknadar om ambulerande skjenkeløyve, eller løyve for eit enkelt høve: 390,-.

Gjennomføring av prøver

Gebyr for avlegging av prøve etter serveringslova og kunnskapsprøva i alkohollova: 400,-.