Servering, sals- og skjenkegebyr

Gebyrsatsane skal utreknast etter paragraf 6-2 i forskriftene til alkohollova, jfr også kommunen sin politiske handlingsplan.

Desse prisane gjeld frå 1. januar 2019:

Fast løyve, skjenking

Minimumsgebyret for skjenking er kr 5.200,-.

Gebyr for sjenkekstadar med svært lav omsetning blir sett til 1/2 minimumsgebyr: 2.600,- pr år. 

Pr vareliter for alkoholhaldig drikke i gruppe 1: kr 0,48

Pr vareliter for alkoholhaldig drikke i gruppe 2: kr 1,26

Pr vareliter for alkoholhaldig drikke i gruppe 3: kr 4,16

Fast løyve, sal

Minimumsgebyr for sal er kr 1.660,-

Pr vareliter for alkoholhaldiig drikke i gruppe 1: kr 0,21

Pr vareliter for alkoholhaldig drikke i gruppe 2: kr 0,58

Engangsløyver

Gebyr for behandling av søknadar om ambulerande skjenkeløyve, eller løyve for eit enkelt høve: 370,-.

Gjennomføring av prøver

Gebyr for avlegging av prøve etter serveringslova og kunnskapsprøva i alkohollova: 400,-.