Private reguleringsplanar - gebyr til Gloppen kommune

Gebyret er fastsett av kommunestyret som forskrift 

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 13. desember 2021. 
Prisane gjeld frå 1. januar 2022.
 

Hovudpunkta i regulativet er:

Detaljregulering (plb §§ 12-3, 12-10 og 12-11) (ikkje mva pliktig)
Kr 12 663,-. Viss plankartet ikkje er i digital form (SOSI-format, nivå 4) skal det betalast for medgått tid til å digitalisere kartet.

Reguleringsplan med planprogram/konsekvensutgreiing (plb §§ 12-9 og 14-2) (ikkje mva pliktig)
Kr 16 686,-.

Endring i reguleringsplan (plb § 12-14) (ikkje mva pliktig)
- kr 12 663,-
- kr 6 165,- for mindre endringar
- kr 3 075,- for små endringar.

Prinsippsaker om reguleringsspørsmål (ikkje mva pliktig)
Kr 2 385,-.

Arkeologiske registreringar m.m.
Skal betalast av tiltakshavar.