Private reguleringsplanar - gebyr til Gloppen kommune

Gebyret er fastsett av kommunestyret som forskrift 

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 17. desember 2020. 
Prisane gjeld frå 1. januar 2021
 

Hovudpunkta i regulativet er:

Detaljregulering (plb §§ 12-3, 12-10 og 12-11) (ikkje mva pliktig)
Kr 12 265,-. Viss plankartet ikkje er i digital form (SOSI-format, nivå 4) skal det betalast for medgått tid til å digitalisere kartet.

Reguleringsplan med planprogram/konsekvensutgreiing (plb §§ 12-9 og 14-2) (ikkje mva pliktig)
Kr 16 200,-.

Endring i reguleringsplan (plb § 12-14) (ikkje mva pliktig)
- kr 12 265,-
- kr 5 985,- for mindre endringar
- kr 2 985,- for små endringar.

Prinsippsaker om reguleringsspørsmål (ikkje mva pliktig)
Kr 2 315,-.

Arkeologiske registreringar m.m.
Skal betalast av tiltakshavar.