Private reguleringsplanar - gebyr til Gloppen kommune

Gebyret er fastsett av kommunestyret som forskrift den 19. desember 2018.

Gebyrsatsane kan regulerast etter konsumprisindeksen kvart år. Satsane gjeld for 2019.

Hovudpunkta i regulativet er:

Detaljregulering (plb §§ 12-3, 12-10 og 12-11)
Kr 11.630,-. Viss plankartet ikkje er i digital form (SOSI-format, nivå 4) skal det betalast for medgått tid til å digitalisere kartet.

Reguleringsplan med planprogram/konsekvensutgreiing (plb §§ 12-9 og 14-2)
Kr 15.360,-.

Endring i reguleringsplan (plb § 12-14)
- kr 11.630,-
- kr 5.675,- for mindre endringar
- kr 2.830,- for små endringar.

Prinsippsaker om reguleringsspørsmål
Kr 2.195,-.

Arkeologiske registreringar m.m.
Skal betalast av tiltakshavar.