Husleige

Husleigene m m i kommunale alders- og trygdebustader og bufellesskap blir auka i samsvar med auken i konsumprisindeksen.

Vedteke av kommunestyret den 19. desember 2018.  Gjeld for 2019.

Alle satsane er pr månad og alle prisane er eksklusive straum.

Fellesutgifter* som kjem i tillegg til husleiga pr månad:
Oreteigen kr 705,-
Gotatoppen (Lyngtunet, Bregnetunet og Plassen) kr 635,-
Gotatunet kr 315,-
Løkjatunet kr 315,-
Reedtunet og Byrkjelotunet kr 155,-
Furubu kr 155,-

*Kva som er fellesutgifter, varierer frå bustad til bustad. Beløpa inkluderer nedskriving av kvitevarer og anna utstyr, vaskemidlar til maskiner og reinhald, leige og vask av handkle og sengekle og varer til personleg hygiene. Ikkje alle bustadene tilbyr alt.

Betaling av leige for felleshuset til private arrangement blir sett til kr 1.340,- Dersom det er nødvendig å disponere huset i fleire dagar er leigeprisen 665,- pr dag i tillegg.

Leige av kantina på sjukeheimen til inntektsgjevande arrangement er sett til kr 340,-. Elles er det gratis å leige kantina.

Leige av terapilampe: kr 405,- for kvar 14. dag.

Leige av garasje knytt til brukarane i Åsavegen, er kr 630,- pr månad.

Adresse Rom Pris pr mnd
Trygdebustadar
Gotavegen 53-61, 71-87 og 78-88 2 roms 5.890,-
Gotavegen 63-69 3 roms 6.375,-
Søråsen 54 (låg standard) 2 roms små 3.695,-
Søråsen 56, 58 og 60 (ny standard) 2 roms små 5.655,-
Søråsen 62 (låg standard) 3 roms 4.425,-
Søråsen 64 (ny standard) 2 roms 5.655,-
Søråsen 66 (ny standard) 3 roms 6.160,-
Søråsen 70 3 roms 6.160,-
Valborgkleiva 91 5 roms 8.720,-
Elvaneset 2 4 roms 8.720,-
Ryggjavegen 13 5 roms 8.405,-
Øvrevegen 51B 5 roms 8.720,-
Åslyvegen 16, 1. etg 5 roms 7.880,-
Åslyvegen 16, 2 etg aust 3 roms 5.985,-
Åslyvegen 16, 2 etg vest 4 roms 6.965,-
Åsavegen 188 og 190 5 roms 8.720,-
Åsavegen 192 og 194 3 roms 6.720,-
Hovden B 3 roms 5.170,-
Omsorgsbustadar
Nye bustadar i Oreteigen (H0201-H0209) 6.160,-
Eldre bustadar i Oreteigen (H0210-H0228) 5.670,-
Eidsvegen 29 (Furubu) to roms 6.160,-
Gotavegen 49 (Gotatunet) 6.160,-
Gotavegen 49 (Gotatunet, gjesterommet) inkl. straum 2.455,-
Breim (Reedtunet) 6.375,-
Breim (Reedtunet, store husvære) 6.975,-
Byrkjelo (Byrkjelotunet) 6.375,-
Byrkjelo (Byrkjelotunet, store husvære) 6.975,-
Hyen (Løkjatunet) 6.375,-
Hyen (Løkjatunet, store husvære) 6.975,-
Åsavegen 133 6.160,-
Åsavegen 135 5.670,-
Åsavegen 137 b 6.160,-
Åsavegen 139 6.160,-
Åsavegen 141 a og b 5.670,-
Åsavegen 143, 147 og 149 6.160,-
Nordåsen 44 6.160,-
Nordåsen 44 (hybel) 3.580,-
Lyngtunet, Bregnetunet og Plassen(Gotavegen 51a,b,c) 6.375,-