Gebyr for praktisk hjelp/heimehjelp, dagtilbod, tryggleiksalarm, mat, frisklivsentral

Vedteke av kommunestyret 17. desember 2020. Gjeld for 2021.

Betalingssatsen for brukarar med inntekt under 2 x grunnbeløpet i Folketrygda (G-en) blir fastsett av staten.

(Mva ikkje aktuelt)

Praktisk hjelp i heimen/heimehjelp

  Pris pr time (mva ikkje aktuelt) Abo. pr mnd pr år
Under 2G 210,- frå fyrste time uavh av timetal   2 520,-
2-3 G 285,-  2 850,-  34 800,-
3-4 G 345,- 3 450,- 42 000,-
Over 4G 400,- 4 000,- 48 000,-

Mat

- Tørrmat levert frå kjøkkenet på Gloppen omsorgssenter: kr 74,- pr døgn
- Middag med dessert: kr 128,- pr porsjon
- Dagleg servert kaffi og kaffimat på Gotatunet: kr 471,- pr månad.
- Sjølvkostpris på middag m/ dessert tildelt etter helse- og omsorgstenestelova for dei med inntekt under 2G: kr 100,- pr porsjon
- Fullkost (over 2G): 199,- pr. dag
- Fullkost (under 2G): 150,- pr. dag

Middag som vert avbestilt for ein kortare periode enn to dagar gjev ikkje fritak for betaling. Lengre periodar enn tre dagar kan avbestillast, men seinast dagen før fyrste avbestillingsdag. Avbestilling etter fristen gjev ikkje rett på fritak for betaling. 

Onsdags- og Torsdagstreffet - Dagaktivitetstilbod

Tilbod Pris pr dag
Onsdagstreff, dagtilbod for heimebuande 64,-
Torsdagstreff for heimebuande med demens  
   - Tilbod utanom helse- og omsorgstenestelova 210,-
   - Tildelt etter helse- og omsorgstenestelova 64,-
   - Tildelt som avlastning etter helse- og omsorgtenestelova 0,-


Onsdagtreff: Prinsen inkluderer kaffimat, transport og utstyr til aktivitetar, middag kjem i tillegg

Torsdagstreff: Prisen inkluderer middag, kaffimat, transport og utstyr til aktivitetar. 

Tryggingsalarm

Tildelt etter helse- og omsorgslova
- Under 2G: kr 210,- pr mnd
- Over 2G: 335,- pr mnd
- Anna tildeling av alarm: 335,- pr mnd.

Frisklivsentral

Eigenandel frisklivssentral: Kr. 600,- pr år.