Avløpsgebyr for kloakk

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 19. desember 2018. 

Desse gebyra gjeld frå 1. januar 2019:

NB! Prisane er utan moms

Tilkoblingsgebyr: kr 7.455,- 

Abonnementsgebyr: kr 1.615,- pr år

Forbruksgebyr: kr 12,27 per m3

Årsgebyret

er sett saman av abonnementsgebyr og eit forbruksgebyr. Abonnementsgebyret er fast medan forbruksgebyret naturleg nok aukar med aukande løpsmengde.