Avgifter og prisar i Gloppen kommune

Dei kommunale prisane og avgiftene blir fastsette av kommunestyret i samband med budsjettbehandlinga kvart år. Nye prisar blir gjort gjeldande frå etterfølgjande årsskifte.

Nedanfor finn du ei oversikt over gjeldande prisar for 2022. 

Sjå heile gebyrforskrifta for 2022 her (PDF, 457 kB)

 

Sjå sjølvbetjening og skjema for søknad om: Reduksjon av kommunale gebyr.
 

Kommunale avgifter

Vert fakturert fire gongar i året.
 
Det er gjort unntak for dei som mottek kommunale gebyr som samla sett pr år er 1500 kr og lavare. Dei vert fakturert i siste termin, med betaling i november. Dei dette gjeld kan også få faktura 4 gongar i året, men då må dei ta kontakt med oss og be om det.