Avgifter og prisar i Gloppen kommune

Dei kommunale prisane og avgiftene blir fastsette av kommunestyret i samband med budsjettbehandlinga kvart år. Nye prisar blir gjort gjeldande frå etterfølgjande årsskifte.

Nedanfor finn du ei oversikt over gjeldande prisar for 2021. 

Sjå heile gebyrforskrifta for 2021 her (PDF, 2 MB)

 

Sjå sjølvbetjening og skjema for søknad om: Reduksjon av kommunale gebyr.
 

Kommunale avgifter

Vert fakturert fire gongar i året.
 
Det er gjort unntak for dei som mottek kommunale gebyr som samla sett pr år er 1500 kr og lavare. Dei vert fakturert i siste termin, med betaling i november. Dei dette gjeld kan også få faktura 4 gongar i året, men då må dei ta kontakt med oss og be om det.