Avgifter og prisar i Gloppen kommune

Dei kommunale prisane og avgiftene blir fastsette av kommunestyret i samband med budsjettbehandlinga kvart år. Nye prisar blir gjort gjeldande frå etterfølgjande årsskifte.

Gebyrhefte med gjeldande prisar for 2023. 

Barnehage og skule

 • Barnehageplass
 • SFO
 • Kulturskulen

Helse Sosial og omsorg

 • Husleige
 • Dagaktivitetstilbod for heimebuande personar med demens 
 • Terapilampe
 • Heimehjelp/praktisk hjelp i heimen, tryggingsalarm, mat
 • Korttids- og rehabilteringsopphald, Gloppen omsorgssenter
 • Legebesøk mm
 • Mat frå Gloppen kommunale kjøken
 • Tryggleiksalarm
 • Vaksinering

Teknisk plan byggesak

 • Adresseskilt
 • Avløpsanlegg
 • Avløpsgebyr for kloakk
 • Byggesak
 • Feieavgift og brannsyn
 • Eigedomsskatt
 • Meklarpakke
 • Miljøtiltak
 • Oppmåling
 • Private reguleringsplanar
 • Renovasjonsgebyr (bossavgift)
 • Vassgebyr
 • Slamgebyr

Kultur idrett fritid

 • Badeanlegget og treningssenteret i Trivselshagen
 • Biblioteket, purregebyr og erstatning
 • Kinobillettar

Næring landbruk miljø

 • Konsesjons- og delingssaker
 • Kommunale tomter
 • Servering og skjenking
 • Tilsynsavgift tobakksvarer og tobakkssurrogat

Kommunale bygg, rom og salar

 • Betaling for bruk av kommunale skulebygg 
 • Betaling for bruk av kommunale barnehagebygg
 • Felleshuset - pris utleige
 • Gjestebrygga på Sandane
 • Heradsplassen - Betaling for bruk
 • Kantina ved Gloppen omsorgssenter
 • Utleige av salar/rom i Trivselshagen
 • Møterom 

Andre tenester

 • Eigendel ved tilkopling av fiber
 • Fakturagebyr
 • Kopiering mm
 • Gravfeste

 

Sjå sjølvbetjening og skjema for søknad om: Reduksjon av kommunale gebyr.

Kommunale avgifter

Vert fakturert fire gongar i året, med forfall den 20. i februar, mai, september og november
Det er gjort unntak for dei som mottek kommunale gebyr som samla sett pr år er 1500 kr og lavare. Dei vert fakturert i siste termin, med betaling i november. Dei dette gjeld kan også få faktura 4 gongar i året, men då må dei ta kontakt med oss og be om det.