På høyring

Områdereguleringsplan Sandane sentrum til gjennomsyn

Planutvalet i Gloppen vedtok 06.06.2019 å legge revidert framlegg til områdereguleringsplan for Sandane sentrum ut til offentleg gjennomsyn.

Klikk for stort bilete

Plandokumenta, som høyrer til denne saka, består av: 

Plandokumenta er også utlagt på Heradshuset på Sandane fram til 31.08.2019, og vi ber om at merknader blir sendt Gloppen kommune innan denne datoen.

Som det går fram av utvalet sitt vedtak, ønskjer dei nokre endringar i forhold til det som nå blir lagt ut på høyring: 

  • Dei ønskjer ikkje å binde seg til at det skal vere barnehage i Øyna nå, og ønskjer difor området til udefinert offentleg formål som i dag. Reguleringsformålet etter dagens planstandard er då offentleg eller privat tenesteyting. 
  • Dei vil ha inn att i planen fortau på sørsida av Firdavegen. 
  • Dei ønskjer gangveg på kaikanten av Dampskipskaia.

I samråd med utvalet er det konkludert med at dei to første kulepunkta i praksis har vore på høyring i samband med første utlegging av planen, at synspunkt frå aktuelle høyringspartar er kjent, og at det difor ikkje er naudsynt å legge dei inn i dette planframlegget no. Når det gjeld siste punktet har dette ikkje vore på formell offentleg høyring, og det er difor utarbeidd eit alternativt plankart for denne løysinga. 

I samband med behandlinga av planforslaget vart det nemnt at planområdet for den nyleg vedtekne detaljplanen for området rundt Gloppen hotell burde takast ut av områdeplanen. Sjølv om dette ikkje vart protokpllert i vedtaks form, har rådmannen valt å endre plankartet. Tilsvarande korrigering av tekstdel og føresegner blir utsett til sluttbehandlinga av planen.