På høyring
Publisert 18.06.2019
Reguleringsplan Sandane Sentrum august 2018

Planutvalet i Gloppen vedtok 06.06.2019 å legge revidert framlegg til områdereguleringsplan for Sandane sentrum ut til offentleg gjennomsyn.

Publisert 21.05.2019

MULTEK-utvalet vedtok i møte 16. mai å legge nytt gebyrregulativ for arbeid etter plan- og bygningslova og lov om eigarseksjonar ut på høyring. 

Frist for å kome med innspel er sett til 27. mai 2019