På høyring
Publisert 27.10.2020

Formannskapet vedtok i sitt møte 21. oktober 2020 å legge kommunedirektøren sitt 1. utkast til ny arealdel ut på høyring og offentleg ettersyn.

Gå til saka her

No er det opp til kommunen sine innbyggarar, utbyggarar og næringsliv å kome med innspel til planen, og vi håper på eit stort og breidd engasjement! Høyringsfristen er sett til 25. januar 2021

Publisert 22.09.2020

I samband med rullering av arealdelen til kommuneplanen, blei det i planprogrammet bestemt at vi skulle reviderer temakartet på kjerneområde landbruk. Med kjerneområde landbruk meinar vi dei areala i kommunen som er viktige for to av landbruket sine sentrale samfunnsoppgåver: Matproduksjon og å oppretthalde jordbruket sitt kulturlandskap.