Kunngjeringar
Publisert 24.06.2019

I statuttane til legatet går det fram at dette er midlar som skal gje økonomisk hjelp til funksjonshemma barn og ungdom frå gardane Egge, Gåsemyr og Strand i Breim og garden Klakegg i Jølster. Det skal også ytast hjelp til andre funksjonshemma i Breim utanom dei nemnde gardane.

Publisert 19.06.2019
Valurne og valavlukke

Måndag 9. september 2019 er det valdag i Norge. og ein har høve til å stemme både på kommunevalet for Gloppen og fylkestingsvalet for Vestland. 

 

Publisert 03.06.2019
Lotteritilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019.

Publisert 30.01.2019

Kurs i stell og bruk av motorsag den 24. og 25. juni.

Påmelding

Meld deg på til Gloppen kommune ved Anne Berit Hauge, på telefon 97991049, eller på epost anne.berit.hauge@gloppen.kommune.no

Publisert 23.05.2019

Gloppen kommune har i periodar behov for avlastningsheimar/besøksheimar til barn og ungdom. Avlastningsheim er ei teneste der du som avlastar har omsorg for ein person 1-2 helgar per månad.

Dette for at  føresette skal få avlastning og ha moglegheit til oppretthalde noko av sitt sosiale nettverk. På same tid vert barnet/ungdomen ivaretatt på ein god og trygg måte.

Publisert 23.05.2019

MULTEK-utvalet har i møte 16. mai 2019 vedteke fordeling av midlar og støtte.

Publisert 10.05.2019

Villreinnemnda for Sogn og Fjordane har i møte 30.04.2019, sak V-19 11, gjort fylgjande vedtak med heimel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 8. Januar 2016, §§ 28 og 29. 

Publisert 29.04.2019

Frå 2. mai kl 08.00 og framover sommaren vert Lyngvegen stengd for gjenomkøyring. Vi startar nede ved krysset til Åasvegen/Lyngvegen, og grev oss oppover mot Myra.

Publisert 04.03.2019

1. mars er første dag ein kan søkje om produksjonstilskot del 1 2019. Denne datoen er også teljedatoen for alle dyr de har på garden. I søknaden søkjer de på husdyrtilskot, tilskot for økologisk husdyrproduksjon, driftstilskot for mjølk og kjøttproduksjon.

Dyra de har på telledato 1. mars gjev grunnlag for avløysartilskotet og grovfôrtilskotet.

Publisert 21.01.2019

Frå og med 2019 vil alle som har utskriven eigedomsskatt under kr 1000,- få faktura berre ein gong i året.

Dette skjer i samband med siste termin alle kommunale avgifter med betaling i november.