Kunngjeringar
Publisert 21.10.2019

Gloppen kommune skal gje ut kulturpris for 2019, og dette er den 29. gongen prisen skal delast ut. 

Har du forslag til kven som skal få prisen høyrer vi gjerne i frå deg! Send forslag på e-post til post@gloppen.kommune.no seinast 18. november 2019

Publisert 21.10.2019

Prisen kan gjevast til tiltakshavar for nybygg, tilbygg, rehabilitering og uteanlegg
- som er godt tilpassa omliggande bygningsmiljø og/eller natur- og kulturlandskap
- som har arkitektonisk særpreg, nyskapande formspråk/materialbruk og gode miljøvenlege energiløysingar.

Publisert 17.10.2019

Det er influensavaksinering på legesenteret desse datoane:

Onsdag 30.oktober.

Tysdag  05.november.

Tysdag 26.november.

 

Alle dagar frå kl 16.00-19.00. Pris for vaksine er kr 200.-

 

Publisert 14.10.2019
Sandane Næringshage

Gloppen kommune vurderer å selje Kråna Eigedom AS.

Kråna Eigedom AS er eit eigedomsselskap som eig og driv kontordelen i 2. og 3. etasje av Sandane Senter.

Dei som er interesserte i å kjøpe selskapet, må melde si interesse skriftleg til Gloppen kommune v/økonomisjef Remi Nilsen – e-post remi.lone.nilsen@gloppen.kommune.no seinast 25. oktober i år. Frist for å gje bod vil bli avtala nærare med dei som melder si interesse.

Eit eventuelt sal skal godkjennast av kommunestyret i Gloppen.

Publisert 04.10.2019

Vi vil gjerne ha inn forslag til nye medlemmar i ungdomsrådet i Gloppen. 
Ny forskrift for ungdomsråda gir alle organisasjonar for ungdom rett til å fremme forslag. 

Publisert 11.09.2019
Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Gloppen arrangerer kurs for personar med diabetes type 2. Kurset er for både dei som nyleg har fått diagnosen, og for dei som har hatt diabetes i fleire år. Pårørande er og velkomne til å delta.

 

Publisert 27.06.2019
To kyr

Felles fylkesmannembete gir felles regionalt miljøprogram for Hordaland og Sogn og Fjordane.

Regionalt miljøprogram skal stimulere til å oppretthalde og utvikle eit ope og variert kulturlandskap, særskilte verdiar i kulturlandskapet skal takast vare på og skjøttast, god agronomi skal fremjast, og ureining og tap av næringsstoff frå jordbruket skal reduserast. 

Publisert 04.03.2019

1. mars er første dag ein kan søkje om produksjonstilskot del 1 2019. Denne datoen er også teljedatoen for alle dyr de har på garden. I søknaden søkjer de på husdyrtilskot, tilskot for økologisk husdyrproduksjon, driftstilskot for mjølk og kjøttproduksjon.

Dyra de har på telledato 1. mars gjev grunnlag for avløysartilskotet og grovfôrtilskotet.

Publisert 21.01.2019

Frå og med 2019 vil alle som har utskriven eigedomsskatt under kr 1000,- få faktura berre ein gong i året.

Dette skjer i samband med siste termin alle kommunale avgifter med betaling i november.

Publisert 27.09.2018

Vårt mottak og returlager for hjelpemiddel finn du i Øvrevegen 26 C, 6823 Sandane.