Kunngjeringar
Publisert 19.02.2020

Vi har behov for fleire nye støttekontakter til både barn, ungdom og vaksne/eldre.  

Du kan vere med på å gje andre ei meiningsfyllt fritid

Publisert 19.02.2020

Laurdag 7. mars arrangerer Gloppen bondelag kurs i grøfting for medlemmane i bondelaga i Gloppen

Publisert 17.02.2020

Vestland fylkeskommune lyser ut tilskot til lokale kulturbygg/ kulturarenaer.

Tilskota kan nyttast til kulturhus, fleirbrukslokale og spesiallokale for kunst og kultur, til dømes bibliotek, museumsbygg, konsertsal eller annan type kunstformidling.

Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering, men ikkje til vedlikehald eller drift.
 

Publisert 14.02.2020

No kan du vere med å påverke kven som får prisen Årets gloppar. 

Publisert 10.02.2020

Etter vedtektene for utviklingsfondet kan avkastning av fondet brukast til næringsutvikling,fellestiltak og tiltak for folk flest i nærområdet til, eller innanfor Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde.

Publisert 10.02.2020
Kalender

Dette er midlar som skal komme til gode "beboere på det hjem for eldre på Sandane. Midlane skal brukast til ekstraforpleining av beboerene"

Frist for å søke om midlar frå Mohrs legat er 5. april 2020

Publisert 10.02.2020

Kommunale og private barnehagar har felles opptak, og felles søknadskjema

Innlogging skjer via ID-porten. Ha fødselsnummer (11 siffer) til barn og foresatte klar før du startar å fylle ut skjemaet. 

Søk elektronisk

Publisert 07.02.2020

Tid og oppmøtestad

Laurdag 7. mars frå kl. 10.30 til ca 16.00 med innlagt pizzapause.

Kommunestyresalen på Heradshuset.

 

 

Publisert 17.01.2020

VI har nyleg sendt ut faktura for kommunale avgifter. Denne fakturaen gjeld for 1. termin 2020.

Det er viktig å merke seg at eigedomsskatt for bustadar og fritidshus ikkje vert fakturert denne gongen. 

Publisert 23.01.2020

Vi lyser med dette ut investeringsmidlar til tiltak i beiteområde for 2020.

Formålet med tilskotet er å legge til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda.