• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Endring av salsløyve og skjenkeløyve

Informasjon

Dersom det skjer endringar i løyvet må dette meldast til Gloppen kommune! Dette kan for eksempel skje ved skifte av styrar og vara, eller endring av areal mm. Ny og oppdatert godkjenning av løyvet vert sendt dykk.

Her kryssar du av for kva som er endra og fyller ut nødvendig informasjon. Hugs at både styrar og vara må ha teke og bestått kunnskapsprøva i alkoholloven! Dagleg leiar må ha teke og bestått etablererprøva i serveringsvirksomheit.


Sals- og skjenkeløyve - Krav til styrar/varastyrar:

For kvart løyve er det krav om ein styrar med varastyrar som må vere godkjend av kommunen. Ein kan gjere unntak frå kravet om varastyrar når det vil virke urimeleg t.d. med hensyn til sals- eller skjenkestaden sin størrelse, jf alkoholloven § 1-7c 1. ledd

Styrar og varastyrar må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkohollova og bestemmelsar gitt i medhald av den, jf alkoholloven § 1-7c 3. ledd (bestått kunnskapsprøve)

Styrar og varastyrar må ha utvist uklanderleg vandel i forhold til alkohollovgjevinga og bestemmelsar i annan lovgjeving som har samanheng med alkohollovens formål, jf § 1-7c 4. ledd

NB! Endringar må også følgje Gloppen kommune sin rusmiddelpolitiske handlingsplanRusmiddelpolitisk handlingsplan for Gloppen kommune

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven)

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften)

Håndbok i alkoholloven m.v.

Kunnskapsprøven for sals- og skjenkeløyve
Vedlegg

Følgande vedlegg må leggast ved søknaden:

Styrar/varastyrar:
1. Vitnemål som bekreftar at styrar/varastyrar har bestått kunnskapsprøve om bl.a. alkohollova

2. Tilsettingsbevis/dokumentasjon som viser styrars/varastyrar si tilknytning til staden


Endring ved sals- og skjenkestad:
Relevant dokumentasjon dersom endringa gjeld sjølve lokalet, som f.eks. teikningar ved ombygging

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauget eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader