• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Om søknadsskjema

Skjemautfylling

SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling

Om søknadsskjema

Informasjon til søkjar

Ingen familiar skal betale meir enn seks prosent av den totale årsinntekta si for ein SFO-plass.

Frå hausten 2021 gjeld desse to moderasjonsordningane for SFO:

- Ei inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for hushaldningar med elevar på 1. - 4. trinn.
- Gratis SFO for elevar med særskilde behov på 5.-7. trinn.

Ordningane er regulert i forskrift til opplæringslova kapittel 1 B om skulefritidsordninga.

Redusert foreldrebetaling i SFO for hushaldningar med elevar i 1. - 4. trinn:
Dette er ei inntektsavhengig ordning for hushaldningar med elevar i 1. - 4. trinn. 
Forskrift om foreldrebetaling i SFO §1B-1 seier at foreldrebetalinga for eit barn i SFO skal utgjere maksimalt 6 % av ei hushaldning si samla skattepliktige kapital- og personinntekt.

Gratis SFO for elevar med særskilde behov på 5.-7. trinn:
§ 1B-3 seier at elevar på 5.-7.  trinn med særskilde behov har rett på gratis SFO.
Føresette til barn med særskilde behov vil også kunne vere omfatta av moderasjonsordninga om reduksjon i foreldrebetalinga ved låg inntekt på 1. - 4. trinn dersom vilkåra er oppfylt.

Søknad og dokumentasjon på inntekt:
Søknad må fyllast ut, og alle skattepliktige inntekter skal dokumenterast/leggast ved som vedlegg til søknaden. Dersom søkjar har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikkje står i den førehandsutfylte sjølvmeldinga, er ein pliktige til å opplyse om dette. 
Skattefrie inntekter som barnebidrag, kontantstønad, barnetrygd o.l. skal ikkje dokumenterast.

Med hushald meiner enn føresett som søkjer, samt ev ektefelle/registrerte partnar eller sambuar, uavhengig om denne er føresett til barnet.

Bur barnet like mykje hos begge føresette på to ulike adresser, skal foreldrebetalinga reknast ut frå inntekta til den av dei føresette der barnet er folkeregistrert.

Søknadsfrist:
Søknadar som kjem innan 1. august vil gjelde for heile SFO-året.
For søknadar som kjem på eit seinare tidspunkt, vil vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde frå fyrste heile månad etter søknadstidspunkt.
Vedtak om redusert foreldrebetaling i SFO gjeld for eit skuleår om gongen.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauget eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader