• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Om søknadsskjema

Skjemautfylling

Barnehage - Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Om søknadsskjema

Informasjon til søkjar

Redusert foreldrebetaling:
Forskrift om foreldrebetaling i barnehagar §3 seier at foreldrebetalinga for eit barn i barnehage skal utgjere maksimalt 6 % av ei hushaldning si samla skattepliktige kapital- og personalinntekt.

Foreldrebetalinga skal reknast ut frå hushaldet si samla inntekt (med hushald meiner ein føresett som søkjer, samt ev. ektefelle/registrert partnar eller sambuar, uavhengig av om denne er føresett til barnet). Inntektene til hushaldet skal dokumenterast, og kopi av siste tilgjengelege sjølvmelding skal leggast ved. Dersom søkjarar har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikkje står på den førehandsutfylte sjølvmeldinga er ein pliktige til å opplyse om desse.

For å kunne ha rett på denne ordninga må ein ha ei samla skattepliktig kapital- eller personinntekt lågare enn kr. 559.167,-

20 timar gratis kjernetid:
Alle 2, 3,-4 - og 5-åringar og barn med utsett skulestart frå hushald med låg inntekt har rett på 20 timar gratis opphald i barnehage per veke. Ordninga føl barnehageåret og gjeld frå den hausten då barnet har tre år att til skulestart.
For å kunne ha rett på denne ordninga må ein oppfylle desse krava samt ha ei samla skattepliktig kapital- eller personinntekt lågare enn kr. 598.825,-


Vedtak:
Ordning(-ane) vert sett i verk frå og med den fyrste heile månaden etter søknadstidspunktet og gjeld ut inneverande barnehageår (kun eit barnehageår om gongen).
Vedtak vert ikkje innvilga med tilbakeverkande kraft.

Føresette som søkjer om reduksjon må bu på same folkeregistrerte adresse som barnet.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauget eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader