Vedtekter for skulefritidsordninga - SFO (oppheva)

Søknad om helse og omsorgsteneste skal sendast til:
Gloppen kommune, Grandavegen 9, 6823 Sandane, eller leverast Servicetorget på Heradshuset.

Sakshandsamar utgreier saka, vurderer funksjonsevne, behov for tenester og gjennomfører IPLOS registrering (dette er eit informasjonssystem som inneheld nødvendige opplysningar om mottakar av kommunale helse- og omsorgstenester).

 

 

Enkelt- eller gruppetimar for barn og unge som treng særskilt tilrettelagt instrumentalopplæring, eller som ynskjer musikkterapi som privat tilbod utanom skule/ sfo tid.

   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter