Reglement for hovudutvala i Gloppen (utgått)

Fastsett av kommunestyret den 19. mars 2012, sak 16/12 i medhald av kommunelova § 10.

Sist endra av kommunestyret den 26. september 2016 i sak 81/16.

I: Heimel, val og organisatorisk plassering

§ 1-1 Heimel
Hovudutvala er oppretta i medhald av kommunelova § 10.

§ 1-2 Utval, val og samansetting (1)
Gloppen kommune har tre hovudutval:

 • helse- og omsorgsutvalet
 • MULTEK-utvalet
 • oppvekstutvalet.

I tillegg kjem formannskapet og administrasjonsutvalet som har hovudutvalsfunksjonar etter eigne reglement.

Utvala har sju medlemmer kvar og eit tilstrekkeleg tal vararepresentantar, valde av kommunestyret for den kommunale valperioden. Utvalsmedlemmene skal veljast mellom kommunestyret sine medlemmer. Leiar og nestleiar skal veljast av kommunestyret, og leiar skal veljast mellom medlemmene i formannskapet.

Dersom eit medlem/varamedlem fell frå eller blir løyst frå vervet, skal nytt medlem/varamedlem veljast. Dersom utvalet er samansett etter reglane om høvestalsval, skal utvalet supplerast frå gruppa til den som går ut.

(1) Endra av kommunestyret den 26. september 2016.

§ 1-3 Organisatorisk plassering
Hovudutvala er direkte underlagt kommunestyret, unnateke i budsjett- og økonomiplansaker, der utvala er underlagt formannskapet.

Utvala er innstillande organ overfor kommunestyret i alle saker innanfor sine ansvars- og arbeidsområde, der innstillingsretten ikkje er lagt til formannskapet eller kontrollutvalet.

II: Arbeidsområde og fullmakter

§ 2-1 Generelt
Hovudutvala skal jamleg drøfte og ta stilling til saker som har noko å seie for vegval og økonomisk styring, og er innanfor sine ansvarsområde ansvarleg for:

 • samordning, planlegging og tilrettelegging av kommunen sin aktivitet og tenester
 • planfast, rasjonell og økonomisk organisering og drift av tenestene innanfor budsjettet sine rammer og føresetnader
 • nødvendig samordning og samarbeid med andre offentlege og private organ som har oppgåver/ansvar for å gje tilbod til glopparane.

Utvala har innanfor sine ansvarsområde avgjerdsrett i alle saker som ikkje er lagde til kommunestyret sjølv, formannskapet, administrasjonsutvalet eller rådmannen. Utvala skal føre kontroll med at vedtak innanfor sine ansvarsområde blir gjennomførde, og rapportere til kommunestyret om verksemda på så tenleg måte som råd.

Fullmakter og arbeidsoppgåver som direkte følgjer av anna kommunalt regelverk kjem i tillegg til dette utvalsreglementet.

§ 2-2 Arbeidsområde for oppvekstutvalet
Oppvekstutvalet har som arbeids- og ansvarsområde kommunen sine tilbod om lovpålagd opplæring, barnehagar, barnevern, helsestasjonsteneste og helseteneste i skular. Utvalet forvaltar kommunen sine oppgåver etter m a desse lovene, med tilhøyrande forskrifter:

§ 2-3 Arbeidsområde for MULTEK-utvalet (1)
MULTEK-utvalet har som arbeids- og ansvarsområde kommunen sine tilbod om tenester innanfor fritids-, natur, miljøvern og kulturområdet, tekniske tenester og saker som gjeld areal- og eigardipsponering i landbruket. Utvalet forvaltar kommunen sine oppgåver etter m a desse lovene, med tilhøyrande forskrifter:

(1) Endra av kommunestyret den 26. september 2016.

§ 2-4 Arbeidsområde for helse- og omsorgsutvalet
Helse- og omsorgsutvalet har som arbeids- og ansvarsområde kommunen sine tilbod om lovpålagde helse-, omsorg- og sosialtenester, unnateke helsestasjonsteneste og helseteneste i skular. Utvalet forvaltar kommunen sine oppgåver etter m a desse lovene, med tilhøyrande forskrifter:

§ 2-5 Fordeling av saker
Ordføraren avgjer i tvilstilfelle kva utval som skal behandle ei sak. Saker som fell utanfor hvoudutvala sine ansvarsområde, eller som omfattar saksområde til meir enn eitt utval, skal behandlast av formannskapet.

Utvala har elles rett til å uttale seg i alle saker som vedkjem sitt ansvarsområde, unnateke personalsaker.

III: Spesielle funksjonar og fullmakter

§ 3-1 Felles for hovudutvala
Hovudutvala er styre for dei avdelingane/institusjonane som ligg innanfor sine ansvarsområde.

Utvala kan opprette komitear for løysing av tidsavgrensa oppgåver, og vel kommunen sine representantar til styre og utval innanfor sitt arbeidsområdet viss ikkje oppnemningsretten er lagt til andre organ.

Utvala er underinstans i klagesaker - unnateke klient- og pasientsaker og tilsvarande saker innan oppvekstutvalet sitt ansvarsområde - der administrative vedtak blir påklaga, og klageinstansen er Fylkesmannen.

§ 3-2 Spesielle funksjonar for oppvekstutvalet
Oppvekstutvalet er underinstans i klagesaker som gjeld enkeltvedtak om skuleskyss.

§ 3-3 Spesielle funksjonar og fullmakter for MULTEK-utvalet (1)
MULTEK-har desse funksjonane:

MULTEK-utvalet er underinstans i klagesaker på vedteken reguleringsplan. Som underinstans i slike saker har utvalet fullmakt til å oversende klager til klageorganet dersom utvalet konkluderer med at klagen ikkje blir teken til følgje.

MULTEK-utvalet har elles desse fullmaktene etter plan- og bygningslova:

 • behandle eventuelle spørsmål om oppstart av privat planarbeid (§ 12-8)
 • legge kommunal reguleringsplan ut til offentleg gjennomsyn (§ 12-10)
 • behandle forslag til reguleringsplan, både kommunal og privat, og innstille til kommunestyret (§ 12-11)
 • vedta mindre vesentlege reguleringsendringar (§§ 12-12 og 12-14)
 • vedta mellombels forbod mot tiltak (§ 13)
 • vedta dispensasjon frå reguleringsplan og mellombels forbod mot tiltak (§ 19-2).

(1) Endra av kommunestyret den 26. september 2016.

§ 3-4 Spesielle funksjonar for helse- og omsorgsutvalet (1)
Helse- og omsorgsutvalet har desse funksjonane/oppgåvene:

(1) Endra av kommunestyret den 26. september 2016.

IV: Møteavvikling, saksbehandling og sekretariat

§ 4-1 Møteavvikling, saksbehandling og innsyn
Saksbehandlinga i hovudutvala skal følgje reglane i kommunelova kap. 6. I tillegg gjeld eige reglement for saksbehandling og innsyn for folkevalde organ i Gloppen.

§ 4-2 Godtgjersle
Medlemmene i hovudutvala har rett til godtgjersle etter eige reglement for godtgjersle til folkevalde i Gloppen.

§ 4-3 Sekretær
Rådmannen, eller den ho/han peikar ut, er sekretær for hovudutvalet, og har møteplikt og møte-, tale- og forslagsrett på hovudutvalet sine møte. Rådmannen er ansvarleg for at ei sak er tilstrekkeleg utgreia, at det ligg føre tilråding i saka og at hovudutvala sine vedtak blir iverksette.

V: Iverksetting m m

§ 5-1 Iverksetting
Dette reglementet gjeld frå vedtaksdato (19. mars 2012). Frå same tidspunkt blir hovudutvala sitt reglement som vart vedteke den 24. juni 2002 oppheva.

§ 5-2 Endringar i reglementet
Endringar i dette reglementet skal gjerast av kommunestyret sjølv.

   
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Legg til favoritter