Reglement for folkevalde sin rett til innsyn (oppheva)

Reglementet er vedteke av kommunestyret den 24. april 1995.

Oppheva av kommunestyret den 19. mars 2012, sak 16/12.

1.
Kommunestyret og andre folkevalde organ sin rett til innsyn i saksdokument

1.1
Kommunestyret har som overordna organ for all verksemd i kommunen rett til innsyn i alle kommunale saksdokument, med dei presiseringar som følgjer av reglane nedanfor.

1.2
Formannskapet, faste utval og andre folkevalde organ har rett til innsyn i saksdokument når desse gjeld dei delane av kommunen si verksemd som organet handsamar. I tillegg kan desse organa kreve innsyn i dokument som ligg innanfor andre delar av den kommunale verksemda, når dette er nødvendig ved konkret handsaming av ei sak i organet.

2.
Vedtak om innsyn

2.1.
Medlem og varamedlem av folkevald organ har rett til innsyn i dokumenta i saker som skal handsamast i organet.

2.2
Minst tre medlemer i kommunestyret eller formannskapet kan kreve innsyn i alle kommunale saksdokument når tidspunktet for innsyn ligg føre, jfr pkt 3. Ordføraren har sjølvstendig rett til innsyn i alle saksdokument på tilsvarande grunnlag.

2.3
Andre utval og andre folkevalde organ kan vedta innsyn for sin bruk i andre organ sine dokument når minst 1/3 av medlemmene stemmer for det.

3.
Tidspunkt for innsyn

3.1
Retten til innsyn tek til å gjelde når saka er framlagd/send til politisk handsaming. Det skal framgå ei oversikt over alle dokumenta som er innsende, innhenta eller utarbeidde i samband med saka; med unnatak av interne arbeidsdokument for administrasjonen.

3.2
For saker som skal avgjerast i administrasjonen gjeld retten til innsyn først når saka er ferdighandsama.

4.
Særskilde reglar for innsyn i opplysningar som er undergjevne teieplikt m m

4.1
I utgangspunktet gjeld ikkje retten til innsyn opplysningar som er underlagde teieplikt. Kommunestyret og andre folkevalde organ kan likevel ved fleirtalsvedtak kreve innsyn i slike opplysningar når dette er nødvendig ved handsaming av ei konkret sak i organet, jfr. forvaltningslova § 13 b nr. 2 og 4.

4.2
Folkevalde får teieplikt i høve til dokument som er underlagde teieplikt eller unntatt offentleg innsyn etter reglane i offentleglova. Medlemmer av folkevalde organ skriv under erklæring om teieplikt når dei får innsyn i opplysningar undergjevne teieplikt. Når ei sak vert handsama for stengde dørar, jfr kommunelova § 31, skal det ikkje orienterast eller refererast frå drøftingane med mindre vedkomande folkevalde organ fastset noko anna.

5.
Framgangsmåten ved krav om innsyn - tilhøvet til administrasjonen

5.1
Førespurnad om innsyn i saksdokument skal handsamast straks. Slike spørsmål til administrasjonen skal gå tenesteveg.

5.2
Spørsmål til administrasjonen om saker som er under handsaming bør det svarast positivt på ved at det blir gjeve ei kort orientering om måten saka blir handsama på, tidsplan o l.

   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter