Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning i Gloppen kommune

Fastsett av kommunestyret den 10. mai 2010, med heimel i forskrift av 26. juni 2009, nr. 864 om eigedomsregistrering (matrikkelforskrifta) § 18 tredje ledd.

§ 1 Formål
Formålet med forskrifta er å utsetje fristen for å gjennomføre oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2 Utsett tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning
Når klimatiske forhold tilseier det, gjeld ikkje tidsfristen som er fastsett i matrikkelforskrifta § 18 første ledd i perioden 1. november til 1. mai.

I dei deler av kommunen der nødvendige tilkomstvegar er vinterstengde etter 1. mai, tek ikkje tidsfristen til å gjelde før vegane er opna etter vinterstenging.

§ 3 Iverksetjing
Denne forskrifta gjeld frå kunngjeringsdato i Norsk Lovtidend (20. mai 2010).

   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter