Dei lokale forskriftene er i dagleg tale kalla "vedtekter".

Ny plan- og bygningslov er vedteken sidan dei lokale forskriftene vart fastsette.

Vedteke av kommunestyret den 6. februar 2012, sak 4/12.

Reglane vart vedtekne av kommunestyret den 26. mars 1984 med heimel i § 105 i bygningslova, og § 4-1 i delingslova og forskriftene del 15. Begge desse lovene er no endra/oppheva.

Retningslinjene gjeld så langt dei ikkje er i strid med gjeldande lov eller forskrift.

Vedtekne av kommunestyret den 25. september 2006.

Retningslinjene blir forvalta av leiaren for kommunalteknikk.

   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter