Brannordninga vart vedteken i kommunestyret den 15. deseber 1997.

Delegasjonane i brannordninga vart oppheva av kommunestyret den 19. desember 2002 og gjevne til rådmannen.

Rådmannen har delgert sitt mynde til brannsjefen i brev av 2. januar 2004.

(Vedlegga er ikkje med i den elektroniske planen)

Fastsett av Gloppen kommunestyre den 25. april 2018, i sak 23/18, med heimel i forskrift etter lov av 13. mars 1981 nr 6 "om vern mot forurensninger og om avfall" (Forurensningsloven) §§ 26, 30, 34 og 83.

Nordfjord Miljøverk IKS vert i forskrifta skrive NoMil. Denne forskrifta kjem i tillegg til tidlegare vedteken standardforskrift for hushaldningsavfall i NoMil-området.

Forskrifta er fastsett av Gloppen kommunestyre den 5. november 2012, sak 90/12, og gjeld frå 1. januar 2013.

Satsane er oppdaterte og gjeld frå 1. januar 2018.

Vedteken av Gloppen kommunestyre den 16. desember 2013 med heimel i ureiningslova § 52 a) og ureiningsforskrifta § 11-4.

Forskrifta trer i kraft 1. januar 2014.

Vedteke av kommunestyret den 10. mai 2010, sak 19/10.

Satsane i regulativet vedteke av kommunestyret 18. desember 2017. Gjeld for 2018.

Dette regulativet er fastsett i medhald av § 32 i matrikkellova og § 7 i eigarseksjoneringslova.

Forskrifta vart vedteken av kommunestyret den 16. juni 2003 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift om kommunale vass- og avløpsgebyr.

Sjå gjeldande gebyrsatsar!

Dei lokale forskriftene er i dagleg tale kalla "vedtekter".

Ny plan- og bygningslov er vedteken sidan dei lokale forskriftene vart fastsette.

Vedteke av kommunestyret den 6. februar 2012, sak 4/12.

   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter