Morarente og gebyr

Kommunestyret vedtok den 18. desember 2003 å innføre morarente og gebyr ved innkreving av kommunale krav som ikkje blir betalt ved forfall.

Følgjande reglar gjeld:

  1. Innkrevjinga skal gjerast i samsvar med reglane i inkassolova m/tilhøyrande forskrifter og gebyr skal reknast etter dei maksimalsatsar som gjeld til ei kvar tid.
  2. Morarente skal reknast eller lov om rente ved forsinket betaling m.m., og maksimalsatsane i forskrift om renter ved forsinket betaling skal nyttast.
  3. Ordninga gjeld for alle typar krav der særlov ikkje har eigne innkrevjingsreglar.
   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter