1. Bakgrunn og føremål

 

1.1 Bakgrunn

Reglementet gjeld for fokevalde organ og administrasjonen.

Bakgrunn for kommunen sitt økonomireglement er kommunelova med desse forskriftene om budsjett, rekneskap og finansforvaltning:

Forskriftene er hovudsakleg overordna og rammeprega, og det er derfor nødvendig for den enkelte kommune å fastsette ytterlegare reglar innanfor økonomiområdet i eit eige økonomireglement.

1.2 Føremål

Føremålet med økonomireglementet er:

  • Å omtale kommunen sitt økonomi- og rekneskapssystem
  • Å legge til rette for ei effektiv og forsvarleg økonomiforvaltning i kommunen
  • Å legge til rette for ei god økonomistyring
  • Å gje dei folkevalde eit godt grunnlag for avgjerd
  • Å dokumentere viktige økonomirutinar.

Økonomireglementet er bygd opp med budsjett- og rekneskapsteori saman med rutinar for korleis kommunen løyser dei viktigaste spørsmål i eigen økonomiforvaltning.

   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter