Økonomireglement for Gloppen kommune

Vedteke av kommunestyret den 26. september 2016 i sak 80/16, og sist endra av kommunestyret den 26. september 2018 i sak 51/18.

Sidan kommunestyret ikkje kan delegere mynde til andre tilsette og einingar enn rådmannen, har rådmannen i reglementet vidaredelegert si fullmakt der det er aktuelt slik at reglementet er fullstendig. Rådmannen sine delegeringar - som er oppsummerte i kap. 9 - er ikkje vedtekne eller godkjende av kommunestyret. 

 1. Bakgrunn og føremål
 2. Budsjett og økonomiplan
 3. Økonomimodellen, økonomisystemet og kontoplanen
 4. Kjøp og sal av varer og tenester
 5. Årsavslutning og rekneskapsprinsipp
 6. Rapportering
 7. Reglar for investeringsprosjekt og spesielle driftsprosjekt
 8. Diverse reglar i rekneskapen
 9. Delegasjonar frå rådmannen

Anna regelverk som høyrer til økonomireglementet - vel Økonomi på toppmenyen!

   
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Legg til favoritter