Retningslinjer for kommunen si behandling av søknader om småkraftutbygging i Gloppen

Vedtekne av kommunestyret den 12. juni 2006.

Gloppen kommunestyre er positiv til at det kan byggast ut småkraftverk i kommunen. Før kommunestyret tek avgjer til den einskilde søknad skal kommunestyret vurdere:

 • Visuelt inntrykk etter utbygging
 • Innverknad på det tradisjonelle landbruket (resipient, flaum m.m.)
 • Tilhøvet til anna næring (t.d. turistnæring, utmarksnæring)
 • Naturinngrep ved utbygging
 • Den samla utbygginga i området
 • Kraftlineføring
 • Kor stor del av vassdraget som er tenkt utnytta
 • Økonomi
 • Eigarskap.

Det vil normalt ikkje bli tilrådd utbygging i område som det allereie er lagt vernerestriksjonar på.

   
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Legg til favoritter