Vedtatt av kommunestyret 22. september 2021.

Politivedtektene vart vedtekne av kommunestyret den 19. juni 2019.

Fastsette av kommunestyret den 13. februar 2020, i sak 9/20.

Vedtekne av kommunestyret den 18. desember 2019 i sak 110/19. 

Kommunestyret vedtok den 19. juni 2019 eit forbod mot sal og utdeling av heliumballongar frå kommunal grunn.

Statuttane vart fastsette på konstituerande møte i Anders Klaussen og Alffrida Egges Minnelegat den 10. juli 1998.

Forskrifta vart fastsett av kommunestyret den 31. januar 1994 i medhald av sentral forskrift om internkontroll, § 6, fastsett ved kgl.res. 22. mars 1991.

Vedtekne av Gloppen kommunestyre den 24. april 2017. Kap. 2 i vedtektene er fastsette av rådmannen same dag.

 

Retningslinjene vart vedtekne av kommunestyret den 6. april 1987.

Presiseringane gjeld frå 1. januar 2013.

Reglane er fastsette av rådmannen den 5. september 2018 etter fullmakt frå formannskapet.

Fastsette av kommunestyret den 18. desember 2017, i sak 75/17, med siste endring 23. mars 2022.

Kommunedirektøren sitt planforum er oppretta av rådmannen 4. november 2015.

Vedtektene er godkjende av: Gloppen kommunestyre den 10. juni 2021, sak 49/11 - Sunnfjord kommunestyre den 23.  juni 2021, sak 80/21

Denne avtalen erstattar t idlegare vedtekter for utviklingsfondet , sist oppdatert i 2014 og samarbeidsavtalen om fondet frå 2011.