Administrativ organisering i Gloppen

Kommunedirektøren sitt mål er å ha ein organisasjon som: 

  • fremjer tverrfagleg samarbeid og ressursnytting
  • er oppgåvefokusert
  • gjev tenesteleiarane eit tydeleg delegert ansvar for eiga teneste

Gloppen kommune er administrativt inndelt i to nivå under kommunedirektøren: Nivå 1 er kommunalsjefar og nivå 2 er tenesteleiarane. Organisasjonssjefen har status som kommunalsjef

Delegering av oppgåver og fullmakt

Sjå beskriving av organisasjonen, oppgåvefordeling og fullmakter  (delegeringsreglementet)

Organisasjonskart 

Last ned organisasjonkartet (PDF, 735 kB)

Personvernombod

Carl Nyborg-Christensen

E-post: personvernombod@sysikt.no

Telefon: 95 20 10 04

Gå til personvernerklæringar for Gloppen

Samarbeidsorgan 

Kommunalt planforum

Leiarforum

Rusfagleg forum

Politirådet/ styringsgruppe Trygge lokalsamfunn

Dialogmøte med tillitsvalde frå organisasjonane