Regelverk i Gloppen

Dette er ei oversikt over korleis regelverket til Gloppen kommune er ordna. Ordningsprinsippa er fastsette av kommunestyret den 29. november 1993, sak 75/93.

Forskrifter
Regelverk gjeve med direkte tilvising til lov eller sentral forskrift. Lovtilvising skal stå i forskrifta. Forskrifter skal fastsettast av kommunestyret.

(I følgje Norsk Språkråd er forskrift det korrekte namnet å bruke også på nynorsk. "Føresegn" er ikkje det nynorske ordet for "forskrift").

Vedtekter
Regelverk for kommunale verksemder og institusjonar. Vedtekter skal fastsettast av kommunestyret.

Reglement
Regelverk for folkevalde organ (utvalsreglement) og regelverk for behandling av organisatoriske saker (saksreglement). Reglement skal fastsettast av kommunestyret.

Retningslinjer
Rettleiande regelverk for behandling av saker. Retningslinjer skal fastsettast av kommunestyret.

Regulativ
Regelverk om og satsar for betaling av kommunale tenester. Regulativ skal fastsettast av kommunestyret.

Instruksar
Regelverk for stillingar. Instruksar skal fastsettast av rådmannen, med unnatak av eigen instruks, som kommunestyret sjølv fastset.

Reglar
Bindande regelverk for behandling av administrative saker. Reglar skal fastsettast av rådmannen.

---

I regelverket i den skriftlege delen av ein reguleringsplan blir omgrepet føresegner brukt. Dette er gjort av historiske årsaker.
 

   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter