Vedtekter for skulefritidsordninga - SFO (oppheva)

Desse vedtektene vart oppheva av kommunestyret den 7. mars 2011 og erstatta med nye vedtekter som gjeld frå SFO-start for skuleåret 2011-2012.

§ 1 Eigarforhold og drift
Gloppen kommune eig og driv SFO. Ordninga skal drivast i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og vedtak fatta av samarbeidsutvalet og andre kommunale styringsorgan.

§ 2 Formål
SFO skal vere eit frivillig og trygt fritidstilbod for barn som går i 1. - 4. klasse på skulen og for funksjonshemma barn opp til og med 7. klasse. Barna disponerer sjølve tida på SFO innafor gjevne rammer. Tilbodet skal legge til rette for utvikling og læring gjennom leik, kulturaktivitetar, leksearbeid og samhandling med andre barn.

§ 3 Administrasjon og bemanning
Oppvekstutvalet er kommunen sitt styringsorgan for SFO. Rådmannen (oppvekstsjefen) har det øvste administrative ansvaret for skulefritidsordninga.

Ved skulefritidsordningar der barnetalet er over 30, skal det tilsetjast eigen leiar på SFO.

Oppvekstutvalet fastset bemanningsnorm og avgjer kor mange barn som må vere påmelde for at ei ordning skal kunne drivast. Når funksjonshemma barn nyttar SFO, skal bemanninga vere slik at desse barna har utbyte av opphaldet.

SFO kan halde stengt inntil 3 dagar pr år for at personalet skal kunne delta på kurs og få tid til planlegging.

§ 4 Samarbeid
Samarbeidsutvalet ved skulen er og samarbeidsutval for SFO. Det kan opprettast eige arbeidsutval for SFO. Leiaren i utvalet skal då vere medlem i samarbeidsutvalet. Rådmannen (rektor) har ansvaret for at det vert halde personalmøte for dei tilsette på SFO minimum ein gong i månaden.

§ 5 Inntak av barn
Rådmannen (rektor) har ansvaret for informasjon til foreldra om inntak av barn på SFO. Han har og ansvaret for sjølve inntaket. Informasjonsbrev, med søknadsskjema og vedtekter, skal sendast til alle 1. - 4. klassingar i krinsen før 1. april. Inntaket vert gjort i god tid før skulen sluttar. Skulen sørgjer for at det vert gjort skriftleg avtale med foreldra om vilkåra som er knytte til SFO-plassen.

Skulle forhold kome til som gjer at føresette må endre påmeldingstida, må dei straks, og helst før sommarferien, gjere avtale med skulen om dette.

Formannskapet er klageinstans for opptaket.

§ 6 Vilkår for opptak
Utgangspunktet er at alle som søkjer plass på SFO, får plass. Dersom det likevel skulle vise seg å vere fleire søkjarar enn det er plass til, gjeld inntakskriteria for førerrett til opptak i dei kommunale barnehagane også for SFO.

§ 7 Opptaksperiode og oppseiingsfristar
Hovudopptaket av barn skjer i vårsemesteret, og gjeld frå skulestart i opptaksåret. Opptaket gjeld for eitt år. Inntak i løpet av skuleåret gjeld frå inntaksdato og fram til skuleåret sluttar.

Oppseiing av plass i SFO skal skje skriftleg. Oppseiingstida er ein månad. Oppseiinga gjeld frå den 1. eller den 15. i kvar månad.

§ 8 Opningstid
Opningstid og organisering skal tilpassast ønskja til foreldra i krinsen så langt det er praktisk mogeleg og økonomisk forsvarleg. Dette inneber at tilbodet kan kome til å variere litt frå år til år, etter påmelding og betalingsgrunnlag.

Dagleg opningstid skal maksimalt vere mellom kl 07.45 og kl 16.15, avhengig av påmeldingar og budsjett.

Hovudtilbodet i skulefritidsordninga følgjer skuleåret, med oppstart når skulen tek til om hausten, og avslutning når skuleåret er slutt. Haustferie, juleferie, vinterferie og feriedagar elles er ikkje inkluderte i tilbodet.

Skulefritidsordninga kan også halde ope i feriane når barnetalet tilseier det. Oppvekstutvalet avgjer kom mange barn som må vere påmelde. Det skal krevjast ekstra betaling etter ein fastsett dagsats for slike dagar.

Fleire skulefritidsordningar kan samarbeide om skulefritidstilbod i feriane. Der det høver betre, kan SFO og barnehagen på staden samarbeide om tilboda.

SFO er stengd i juli månad.

§ 9 Betaling
Kommunestyret fastset takstane for foreldrebetaling til SFO. Betalingsfristen er sett til den 15. i den påfølgjande månaden. Rådmannen (oppvekstsjefen) kan inndra tildelt plass ved forsøming av betaling.

Utgangspunktet for betaling er bindande påmelding. Det inneber at det skal betalast etter påmelding, enten SFO-tilbodet fullt ut blir nytta etter påmeldinga, eller ikkje.

§ 10 Leike- og opphaldsareal
Barna sitt leike- og opphaldsareal, ute og inne, skal vere tilrettelagt for allsidige og varierte aktivitetar. Lokala skal godkjennast etter gjeldande lovverk.

Barna skal minimum ha eit leike- og opphaldsareal på 4 m2 pr barn.