Vedtekter for skulefritidsordninga - SFO (oppheva)

Driftsartar (5 siffer). Forklaring til koden:
1. siffer 1 for driftsbudsjettet/-rekneskapen
2.-4. siffer KOSTRA-koden (artskoden)
5. siffer Evt. spesifisering utover KOSTRA-koden (alltid 0, altså ikkje i bruk).

Sjå KOSTRA-rettleiaren for å finne ut kva utgifter/inntekter som skal førast på dei ulike artane.

Den delen av koden som er knytt til KOSTRA-arten er utheva.

UTGIFTER:

0 Lønn
10100 Fastlønn
10200 Lønn til vikarar
10300 Lønn til ekstrahjelp
10400 Lønn til overtid
10500 Anna lønn og trekkpliktig godtgjersle
10700 Lønn til vedlikehald
10800 Godtgjersle til folkevalde
10890 Trekkpliktig/oppgåvepliktig, ikkje arbeidsgjevaravgiftspliktig lønn
10900 Pensjonsinnskot og trekkpliktige forsikringsordningar
10990 Arbeidsgjevaravgift.

1-2 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon
11000 Kontormateriell
11050 Undervisningsmateriell
11100 Medisinsk forbruksmateriell
11140 Medikament
11150 Matvarer
11200 Anna forbruksmateriell, råvarer og tenester
11300 Post, banktenester, telefon, internett/breidband
11400 Annonse, reklame, informasjon
11500 Opplæring, kurs
11600 Utgifter og godtgjerelse for reiser, diett, bil m.m. som er oppgåvepliktige
11650 Anna oppgåvepliktig godtgjersle
11700 Transport/drift av eigne og leide transportmiddel (inkludert anleggsmaskiner og liknande)
11800 Energi
11850 Forsikring og utgifter til vakthald og sikring
11900 Leie av lokale og grunn
11950 Avgifter, gebyr, lisensar o.l.
12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar
12090 Medisinsk utstyr
12100 Kjøp, leie og leasing av transportmiddel
12200 Leige av driftsmidlar
12300 Vedlikehald og byggetenester
12400 Serviceavtalar, reparasjonar og vaktmestertenester
12500 Materiale til vedlikehald og påkostning
12600 Renhalds- og vaskeritenester
12700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon)
12900 Internkjøp.

3 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduksjon
13000 Kjøp frå staten
13300 Kjøp frå fylkeskommunen
13500 Kjøp frå andre kommunar
13700 Kjøp frå andre (private)
13750 Kjøp frå IKS der kommunen sjølv er deltakar
13800 Kjøp frå føretak og bedrifter i eigen kommune som fører særrekneskap.

4 Overføringar
14000 Overføring til staten
14290 Merverdiavgift som gjev rett til momskompensasjon
14300 Overføring til fylkeskommunen
14500 Overføring til andre kommunar
14700 Overføring til andre (private)
14750 Overføring til IKS der kommunen sjølv er deltakar
14800 Overføring til føretak og særbedrifter i eigen kommune
14900 Reserverte løyvingar og avsetningar ingen.

5 Finansutgifter
15000 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter
15100 Avdragsutgifter
15200 Utlån
15300 Dekning av tidligare års regkneskapsmessige meirforbruk
15400 Avsetningar til disposisjonsfond
15480 Avsetningar til ubundne investeringsfond
15500 Avsetningar til bundne fond
15600 Avsetningar til likviditetsreserven
15700 Overføring til investeringsrekneskapen
15800 Rekneskapsmessig mindreforbruk
15900 Avskrivningar
15990 Kalkulatorisk rente.

INNTEKTER:

6 Salsinntekter
16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester
16200 Anna sal av varer og tenester, gebyr o.l. utanfor avgiftsområdet
16290 Billettinntekter
16300 Husleigeinntekter, festeavgifter, utleie av lokale
16400 Avgiftspliktige gebyr
16500 Anna avgiftspliktig sal av varer og tenester
16700 Sal av driftsmidlar
16900 Fordelte utgifter/internsal.

7 Refusjonar
17000 Refusjon frå staten
17100 Sjukelønnsrefusjon
17280 Kompensasjon moms frå investeringsrekneskapen
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet
17300 Refusjon frå fylkeskommunen
17500 Refusjon frå andre kommunar
17700 Refusjon frå andre (private)
17750 Refusjon frå IKS der kommunen sjølv er deltakar
17780 Refusjon frå føretak og bedrifter i eigen kommune som fører særrekneskap
17900 Internsal.

8 Overføringsinntekter
18000 Rammetilskot
18100 Andre statlege overføringar
18300 Overføring frå fylkeskommunen
18500 Overføring frå andre kommunar
18700 Skatt på inntekt og formue
18740 Eigeomsskatt på anna eigedom
18750 Eigedomsskatt på bustyader og fritidseigedomar
18770 Andre direkte og indirekte skattar
18800 Overføringar frå føretak og bedrifter i eigen kommune som fører særrekneskap
18900 Overføringar frå andre (private)
18950 Overføring frå IKS der kommunen sjølv er deltakar

9 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar
19000 Renteinntekter
19050 Utbytte og eigaruttak
19100 Bruk av lån
19200 Mottekne avdrag på utlån
19300 Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk
19400 Bruk av disposisjonsfond
19500 Bruk av bundne fond
19600 Bruk av likviditetsreserve
19800 Rekneskapsmessig meirforbruk
19900 Motpost avskrivningar
19990 Motpost kalkulatorisk rente.