Høyring: Detaljregulering for del av Søreide skuleområde

MULTEK-utvalet i Gloppen vedtok på møtet 14.09.2017 å legge denne reguleringsplanen ut til offentleg gjennomsyn. Planforslaget legg opp til ombygging av eksisterande bygningsmasse til bustader og/eller næringsformål, og omdisponering av friområde til bustadbygging. Planforslaget vil vere tilgjengeleg på Gloppen kommune si heimeside under kunngjeringar fram til 24. november.


Eventuelle merknader til planframlegget skal sendast Gloppen kommune, Søreide, 6823 Sandane
eller post@gloppen.kommune.no innan 24. november.
 

Søreide - Klikk for stort bileteSøreide

Sjå vedlegg:

Detaljreguleringsplan for del av Søreide skuleområde - utlegging til offentleg gjennomsyn

Føresegner Søreide 12.06.2017

Innspelskjema

Oversiktskart

Oversiktskart - underjordisk garasje

Plankart rev. 12.06.2017

Planomtale - Søreide 12.06.2017

Trafikkvurdering revidert

Støyfagleg rapport