Detaljreguleringsplan for Sande industriområde

Gloppen kommunestyre vedtok på møtet 19.06.2019 denne reguleringsplanen med tilhøyrande tekstdel og føresegner.

Klikk for stort bilete

Sjå dokument i saka:

Detaljreguleringsplan for Sande industriområde

Planomtale og ROS analyse

 

Kommunestyret sitt vedtak kan klagast på til Fylkesmannen. Ei eventuell klage skal vere skriftleg og grunngjeven, og skal sendast Gloppen kommune innan 20. juli 2019. Plandokumenta vil ligge ute fram til klagefristen er over, og vil seinare kunne finnast i kommunen sitt digitale planregister.