Publisert 10.09.2020

Endring i opningstid måndagar og torsdagar pga. koronasituasjonen

 

Publisert 10.09.2020

Dei førebelse møtebøkene frå råda den 07. september i år er no lagt ut.

Publisert 10.09.2020

Nordfjordrådet, regionrådet for Nordfjord, har sendt eit samla innspel til Vestland fylkeskommune om kva Nordfjord treng av utdanningstilbod innanfor vidaregåande opplæring, fagskule og høgskule. Innspelet er utforma i samråd mellom kommunane og næringsorganisasjonane i Nordfjord, i samband med fylket sitt arbeid med å fastsetje utdanningstilbodet i skuleåret 2021/22.

Publisert 10.09.2020

Vi startar opp med oppgradering av kommunevegen Kleivane, og informerer med dette om at vegen kjem til å bli ein del stengd i tida framover. 

Publisert 10.09.2020

Desse plasseringane gjeld for Gloppen:

Vi er nr 59 i landet

nr 9 i Vestland

nr 3 av kommunane i gamle Sogn og Fjordane  

nr 1 i Nordfjord.

Dette er vi stolte av!

Publisert 10.09.2020

Frå måndag 14. september 2020 vert det vanleg opningstid i barnehagane i Gloppen.
Avgjera er felles mellom både dei private og dei kommunale barnehagane. 

Vanleg opningstid kan på kort varsel endre seg tilbake til redusert opningstid, etter lokale smittevernvurderingar.
Vi oppmodar framleis dei som har høve til det å levere seinare eller hente før, slik som no.

Den enkelte barnehage vil informere nærare om sine opningstider og ordningar.

Publisert 10.09.2020

Gloppen kommunestyre vedtok på møtet 2. september områdereguleringsplan for Sandane sentrum. Planen har vore utlagt til offentleg gjennomsyn tre gongar, og kommunestyret vedtok ein del endringar både på plankart, tekstdel og føresegner i forhold til siste utlegging. 

 

Publisert 08.09.2020

Dei førebelse møtebøkene frå hovudutvala er no lagt ut.

Publisert 07.09.2020

Eig du eit hus eller noko anna med kulturhistorisk verdi? Bli med på gratis kurs og lær om korleis du søkjer Kulturminnefondet om tilskot til å setje i stand kulturminnet ditt.

Tid: Tysdag 29. september kl. 15.30-17.30
Stad: Kommunestyresalen, Heradshuset.

Publisert 04.09.2020

Møteprotokollen frå kontrollutvalet sitt møte den 03. september i år er no klar.

Sjå møteprotokollen!