Publisert 17.10.2018

Formannskapet har møte på heradshuset onsdag 24. oktober i år kl 09:00.

Sjå saklista til møtet! (PDF, 765 kB)

Sjå også tilleggssaka om Nibberåsa! (PDF, 356 kB)

Publisert 22.10.2018

MULTEK-utvalet i Gloppen vedtok på møtet 18.10.2018 å legge forslag til detaljreguleringsplan for eit område rundt Gloppen hotell ut til offentleg gjennomsyn. Planforslaget er utarbeidd av Nordplan AS på vegne av Sørstrandsvegen Prosjekt AS. Hovudformålet med planen er å legge til rette for tett bustadbygging i området, dels med tanke på utleige for hotellet. Planen legg også opp til endra veg- og parkeringsløysingar.

Publisert 22.10.2018

Norges Vel sin Gründerpris vert delt ut til personar som har gjort ein spesiell innsats i eige lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Med denne prisen ønskjer vi å premiere og oppmuntre gründarar for deira innsats!

Alle kan sende inn forslag på kandidatar. Fristen er 1. november 2018.

Publisert 19.10.2018

MULTEK-utvalet har vedteke slik fordeling av kommunalt driftstilskot, kulturmidlar for 2018.

Publisert 05.10.2018

Det nærmar seg 7. november og ny "Møteplass for kulturlivet". Denne gangen vert møtet på Gloppen folkebibliotek i Trivselshagen, frå klokka 19:30 til ca 21:30.

Hovudtema: "Eit kulturliv som tek samfunnsansvar - inkludering i vid forstand".

 

Publisert 12.10.2018

Det er ikkje innført endringar i praktisering av regelverket for behandling av søknader om spreiing av husdyrgjødsel etter 1. oktober. 

Publisert 12.10.2018

To av kommunen sine hovudutval har møte på heradshuset torsdag 18. oktober. Møta går slik:

Saklistene til møta er no lagde ut.

Publisert 14.09.2018

Frisklivssentralen i Gloppen arrangerer lærings og mestringskurs for personar med diabetes type 2. Kurset er for både dei som nyleg har fått diagnosen, og for dei som har hatt diabetes i fleire år. Pårørande er og velkomne til å delta.

 

 

 

 

 

 

Publisert 05.10.2018

Gloppen kommune lyser med dette ut løyve til leigekøyring (ervervsløyve) for dei som vil ta på seg transportoppdrag med snøskuter i utmark. Ordninga vert sett opp for perioden 2018-2023

Publisert 04.10.2018

På grunn av meir omfattande arbeid med VA-anlegget i Lyngvegen/Åsavegen enn føresett, vil Åsavegen fortsatt bli stengd fram til 31.10.2018 i krysset Lyngvegen/Åsavegen som vist på kart. Bebuarar og andre som skal til/frå Åsen må difor køyre via Kleivedammen (evt. Eide) i denne perioden.

Det vil bli lagt til rette for at gåande og syklande kan passere anleggsstaden.