Publisert 24.11.2017

Laurdag kan du ta ei pause frå shopping og få med deg konsert med Sofia Hyttedalen på Lauget.

Søndag er det klart for den årlege Idrettsbasaren til Breimsbygda idrettslag. Det vert flotte vinstar, kiosk, åresal og mykje meir - ta turen til Breimshallen kl 15.

Elles på søndag er det tre filmar på kinoen - sjå trivselshagen.no for ei oversikt.

Minner om: Verda og vi: Hans-Wilhelm Steinfeld torsdag 30. november.

Publisert 22.11.2017

I samband med politiske møte denne veka, har vi i samarbeid med eit lokalt firma fått utarbeida ein grafisk designutgåve av samfunnsdelen. Dette er eit utkast, som truleg vert endra noe i tråd med politiske behandling i desembermøtet i kommunestyret.

Målet med å legge arbeid i denne, er å gjere samfunnsdelen meir tilgjengeleg for våre innbyggarar, næringsliv og potensielle tilflyttarar, og gjere folk kjent med kva for utvikling vi ønskjer å legge til rette for i Gloppen.

Publisert 21.11.2017

Formannskapet har møte på Søreide måndag 27. november kl 14:00.

Fleire av sakene som skal opp på møtet er til behandling i hovudutvala den 22. og 23. november. Ei fullstendig sakliste blir derfor ikkje klar før på torsdag 23. november.

Sjå den førebelse saklista til møtet! (PDF, 380 kB)

Sjå tilleggssakene til møtet! (PDF, 540 kB)

Publisert 21.11.2017

Fredag 8. desember blir det storstilt opningsmarkering av den aller fyrste Dagsturhytta som er komen på plass!

Hytta skal stå på Draumekvila i Trivselsskogen

Publisert 20.11.2017

Den førebelse møteboka frå formannskapet sitt møte den 20. november i år er no lagt ut.

Sjå møteboka! (PDF, 721 kB)

Publisert 17.11.2017

Stortinget har vedteke lovendringar i ekteskapslova. Borgarleg vigsel vert no overført frå tingrettane til kommunane, og endringane trer i kraft frå 1. januar 2018. Så vil du gifte deg borgarleg i Gloppen etter nyttår, vil det truleg vere ordføraren som blir din vigselsmann.

Publisert 17.11.2017

Rådmannen sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar i 2018 er no klart.

Framlegget skal først behandlast i hovudutvala og formannskapet, og så leggast ut til gjennomsyn og høyring i lag med formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett. Høyringsperioden er frå 28. november til 12. desember.

Sjå framlegget frå rådmannen. (PDF, 2 MB)

 

Publisert 17.11.2017

Hovudutvala har møte onsdag 22. og torsdag 23. november i år. Møta går slik:

Publisert 16.11.2017

Gloppen kommunestyre vedtok i møtet 13. november denne reguleringsplanen med tilhøyrande tekstdel og føresegner.

Samtidig vart alle tidlegare reguleringsplanar innafor planområdet oppheva.