Aktuelt
Publisert 21.09.2017

MULTEK-utvalet vedtok fordeling av kulturmidlar til idrettslaga i sitt møte 14. september 2017

Publisert 21.09.2017

Midlane er fordelt etter tilråding frå Gloppen idrettsråd, og denne er gjort etter ein vedteken fordelingsnøkkel samt idrettslaga sine innmeldte medlemsdata.
 

Publisert 20.09.2017

NoMil IKS har avtale med RenoNorden om henting av avfall i Nordfjord. Som dei fleste kjenner til, er selskapet no konkurs.
Trass konkursen vil tømmerutene i Nordfjord gå som normalt fram til 28. september.

Publisert 18.09.2017

Den førebelse møteboka frå formannskapet sitt møte den 18. september i år er no lagt ut.

Sjå møteboka! (PDF, 723 kB)

Publisert 15.09.2017

Rådmannen legg fram ei tilleggssak på formannskapsmøtet på måndag 18. september med framlegg til uttale om fylkeskommunen sin regionale transportplan.

Sjå tilleggssaka med uttaleframlegget! (PDF, 271 kB)

Publisert 15.09.2017

Dette er ein internasjonal FN-dag og blir markert offisielt 10. oktober. Det er ein opplysningskampanje for å auke kunnskapen om psykiske problem og mobilisere for innsats for psykisk helse. Bodskapen er at alle har ei psykisk helse.

Publisert 15.09.2017

Årets idrettsanleggkonferanse vert på Skei 18. oktober. Tema er utvikling og drift av idrettsanlegg – og ikkje minst korleis ein kan tenkje nytt om dette i framtida.

Publisert 14.09.2017

Planen er no lagt ut på høyring igjen, etter at den er omarbeidd av ei gruppe der brukerane har vore representerte. 

Innspel til planen må sendast inn før 25. oktober 2017

Publisert 14.09.2017

Synfaringane tek til i midten av september og held fram til starten av desember og omfattar alle bustad- og fritidseigedomar i kommunen med unnatak av eigedomar som er fritekne frå eigedomsskatt etter «Eigedomsskattelova § 5»..