Publisert 04.06.2020

Formannskapet har møte i kommunestyresalen onsdag 10. juni kl 09
Om vêr og føre tillet det vert det synfaring til Årdalsstøylen. Eventuell avreise frå Sandane kl 9.

Saklista til møtet finn du her! (PDF, 2 MB)

Publisert 04.06.2020

Dei førebelse møtebøkene frå hovudutvala sine møte den 03. og 04. juni i år er no lagde ut.

Sjå møteboka til:

Publisert 04.06.2020

Regionale miljøtilskot 2020 er no klare. 

Publisert 26.05.2020

Eldrerådet og rådet for menneske med nedsett funksjonsevne hadde møte måndag 25. mai. Her finn de møtebøkene:

 

Publisert 25.05.2020

Nordfjordrådet har fått innvilga midlar frå Innovasjon Norge til gjennomføring av eit faseinndelt vekst- og utviklingsprogram for næringslivet i Nordfjord.  

Formålet med programmet er å bistå bedrifter som har behov for konkret bistand i lys av Covid-19 situasjonen, samt å motivere og stimulere til vekst og utvikling i næringslivet i Nordfjord gjennom arbeid i bedrifter og eller i nettverk på tvers av bedrifter og offentlege aktørar. Det er vidare eit mål at programmet skal styrke grunnlag for samarbeid i regionen - næringsliv og privat-/offentleg. Deltaking i programmet er kostnadsfritt for bedriftene.

Publisert 22.05.2020

Den førebelse møteboka frå formannskapet sitt møte den 20. mai i år er no lagt ut.


Neste møte i formannskapet er 10. juni i år.

Publisert 25.05.2020

Frå i dag, 20 mai 2020, kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

Publisert 25.05.2020

Oppdaterte kart syner posisjonane frå merka hjort i Gloppen og Stad i mai.