Publisert 15.08.2019

Formannskapet har møte på heradshuset onsdag 21. august i år kl 09:30.

Sjå saklista til møtet! (PDF, 953 kB)

Dette er det siste møtet i formannskapet i denne valperioden, viss ikkje noko ekstra kjem inn i biletet.

Publisert 20.08.2019

Vi inviterer med dette til rekrutteringdag for nye deltids brannkonstablar i Gloppen. Her vil vi dele informasjon om arbeidet vårt, og om korleis vi er organisert. 

 

Publisert 19.08.2019

Snart startar hjortejakta, og landbrukskontoret har samla ein del viktig informasjon til alle valda og jegrane.

Med ønske om skitt jakt, med høg fellingsprosent og balansert uttak!

Publisert 18.08.2019

Så er 8 veker skuleferie over, og måndag 19. august startar skulane opp nytt skuleår. Lærarane er klare og ynskjer alle elevar velkomne til oppstart!

Publisert 16.08.2019

Den førebelse møteboka frå MULTEK-utvalet sitt møte den 15. august i år er no lagt ut.

Sjå møteboka! (PDF, 596 kB)

Publisert 16.08.2019
Valavlukke 2019

Under årets Sandanedagane vert det høve for alle som ynskjer det å førehandsrøyste til kommunestyre- og fylkestingsval.

Publisert 15.08.2019

Rådmannen har konstituert Kjersti Rønningen i stillinga som kultursjef i Gloppen fram til ny sjef kan starte i stillinga, truleg rundt 1. november i år.

Kjersti Rønningen har lang fartstid i kultursektoren i Gloppen, der ho no er fritidsleiar. Ho er også lærar på Gloppen opplæringssenter i halv stilling. Ho blir derfor berre kultursjef halve tida...

Konstitueringa gjeld frå i dag, 15. august.

Publisert 15.08.2019

Landbruksdirektoratet har sendt ut viktig informasjon til dei som er råka av jordskred. Statens naturskadeordning kan erstatte skadar etter jordskreda

Publisert 27.06.2019
To kyr

Felles fylkesmannembete gir felles regionalt miljøprogram for Hordaland og Sogn og Fjordane.

Regionalt miljøprogram skal stimulere til å oppretthalde og utvikle eit ope og variert kulturlandskap, særskilte verdiar i kulturlandskapet skal takast vare på og skjøttast, god agronomi skal fremjast, og ureining og tap av næringsstoff frå jordbruket skal reduserast. 

Publisert 14.08.2019

Formannskapet i Gloppen kommune vedtok i møtet 21. mars 2019 oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Evebø. Området ligg mellom Åsavagen og Eidsvegen.

Etter krav i plan- og bygningslova § 12-8 varslar vi med dette om oppstart av detaljreguleringsarbeidet.