Publisert 23.02.2018

Då er det helg igjen og vinterferien nærmar seg slutten. Bruk helga til å kome deg på skitur i fjellet, tur i Trivselsskogen eller kva med ein svømmetur i Trivselsbadet.

Sjå trivselshagen.no for ei oversikt over kva som skjer på kino, bibliotek og kultur.

Du finn også ei oversikt over aktivitetar med meir i aktivitetskalendaren vår.

Publisert 23.02.2018

Vi blei heile 91 fleire personar siste året og Gloppen kommune har i dag 5874 innbyggjarar. Det er ein folketalsvekst på 1,6%, noko som er nest størst i fylket og dobbelt så mykje som landet elles.

Gloppen er ein attraktiv plass å bu og vi ønskjer alle nye Glopparar velkomne!

 

 

Publisert 22.02.2018

Formannskapet og kommunestyret har møte på Nordfjord folkehøgskule onsdag 28. februar i år.

Møta går slik:

Du finn saklistene til møta ved å klikke på utvalsnamnet.

Rett etter kommunestyremøtet blir det møte i MULTEK-utvalet.

Publisert 21.02.2018

Nordfjordrådet har fagdag om temaet 'fleirkjernestruktur i Nordfjord' på Gloppen Hotell tysdag 27. februar i år

I Nordfjordrådet sin strategi- og handlingsplan står det at vi skal utvikle regionen gjennom ein fleirkjernestruktur. Kva betydning legg vi i dette begrepet, og kva kan den enkelt kommune bidra inn med som styrker regionen som heilskap?

Sjå programmet for fagdagen lenger nede.

Nordfjordrådet har også møte i Måløy måndag 5. mars i år. Sjå saklista til dette møtet! (PDF, 449 kB)

 

Publisert 20.02.2018

Det blir eit ekstramøte i MULTEK-utvalet onsdag 28. februar i år, rett etter kommunestyremøtet, på Nordfjord Folkehøgskule.

 

Publisert 16.02.2018

Det førebelse rekneskapsresultatet for Gloppen kommune i 2017 viser eit overskot på vel 3,7 millionar. Rekneskapen er ikkje revidert, og det kan bli endringar i tala som no er melde inn til Statistisk sentralbyrå.

Resultatet er betre enn frykta sidan vi har store overskridingar på nokre av budsjettområda. Særleg gjeld dette tilskotet til private barnehagar, som utgjer mesteparten av overforbruket på 9,7 mill i oppvekst. Helse og omsorg og teknisk har begge eit overforbruk på om lag 3 mill. Kultur går i balanse medan det eit eit lite mindreforbruk på formannskapet sitt budsjettområde.

Når vi likevel går i pluss, skuldast dette m.a. betre skatteinngang enn rekna med (4,8 mill), mindre nettoutgifter på renter og avdrag enn rekna med (4,7 mill) og eit betre resultat på avrekninga av pensjonspremien (2 mill).

Rekneskapen og årsmeldinga for 2017 blir ikkje lagde fram for kommunestyret før den 20. juni. 

Publisert 16.02.2018

Mange nye 1. klassingar skal ta til på skule i august,  og no nærmar det seg innskriving på skulen dei skal ta til på. 

Vi ynskjer lykke til - og velkommen til dei nye elevane!

Publisert 14.02.2018

Vi minner om at dersom du tenkjer å søke om barnehageplass til nytt barnehageår (med oppstart ca 15 august 2018) må du hugse å søkje før fristen 1. mars!

Publisert 13.02.2018

Folkehelseinstituttet presenterar kvart år "Folkehelseprofilane» . Dette er eit bidrag til kommunane sitt arbeid med å ha oversikt over helsetilstand i befolkninga, og faktorar som påverkar denne.

Folkehelseprofilane for 2018 vart publisert i dag, og her kan du sjå profilen for Gloppen

Publisert 15.01.2018

Gloppen kommune skal gje ut prisen Årets gloppar 2017, og no er vi på leit etter gode kandidatar til prisen!

Har du eit tips til kven som fortenar denne æresprisen i år - ta kontakt!