Publisert 19.04.2018

Kommunestyret har møte på Tine Meieriet Byrkjelo onsdag 25. april i år kl 09:00.

Sjå saklista til møtet! (PDF, 982 kB)

Først i møtet vil prisen som 'Årets gloppar 2017' bli delt ut.

Publisert 19.04.2018

Den førebelse møteboka frå formannskapet sitt møte den 18. april i år er no lagt ut.

Sjå møteboka! (PDF, 838 kB)

Publisert 18.04.2018

Tidlegare denne veka vart det arrangert fylkesmesterskap for helsefagarbeider og barn og ungdomsarbeider i Stryn. 

6 lærlinger frå helsefag deltok, og vinnaren her blei Norunn Eimhjellen frå Gloppen. 

Publisert 17.04.2018

Gloppen kommune kjem godt ut på undersøkinga Pressens offentlighetsutvalg har gjort av kor opne norske kommunar er. Vi er mellom dei 20 beste i landet og skårar 20 poeng på 'innsynsskalaen'. Best i fylket er Jølster med 22 poeng. Ørland i Trøndelag toppar lista med 26 poeng.

Undersøkinga viser korleis kommunane praktiserer innsyn, m.a. journalføring og tilgang på dokument og registrering i styrevervregisteret. Sjå omtalen av undersøkinga og rapporten!

For Gloppen sin del kan vi m.a. bli betre på innsyn i intern korrespondanse og registrering av SMS.

Kommunane i Sogn og Fjordane kjem godt ut i undersøkinga, og er beste fylke når vi ser vekk frå Oslo.

Publisert 17.04.2018

Dei førebelse møtebøkene frå hovudutvala sine møte den 11. og 12. april i år er no lagde ut. Sjå møteboka til

Publisert 08.04.2018

Fylkesveg 615 vil bli stengt frå måndag kveld 23.04 kl. 21.00 og fram til tysdag 24.04 kl. 06.00 på grunn av gravearbeid for vass-og avløpsleidningar. 

 

Publisert 16.04.2018

Rådmannen legg fram ei tilleggssak på formannskapet sitt møte den 18. april i år om kommunal garanti m m på sikringa av Holvikelva på Sandane, frå Trivselshagen til sjøen.

Sjå tilleggssaka! (PDF, 259 kB)

Publisert 04.04.2018

Korleis skal vi disponere arealet vårt?

Kvar bør vi legge til rette for bustader, næringsareal, reiseliv, friluftsliv, fritidsbustader, infrastruktur? Her er mange interessante tema å vere med å gje innspel på! 

Publisert 05.04.2018
Friskt vatn drikkevatn

No skal alle små vassforsyningssystem registrerast. Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet.

Publisert 11.04.2018

Den årlege vårtellinga av hjort på innmark i Gloppen startar natt til 21. april og vil vare fram til byrjinga av mai. Det vert nytta lys under teljinga og i ein del tilfelle går teljinga føre seg frå bil.

Helsing
Hjorteutvalet i Gloppen kommune