Publisert 18.02.2019

Det har meldt seg tre søkjarar i den ledige stillinga som økonomisjef i Gloppen. Ein av søkjarane har bede om at namnet ikkje blir gjort kjent enno, og dette har kommunen godteke.

Søkjarane er:

  • Thomas Bø Andersen (32), Randaberg
  • Maruthavanan Saisuresh (40), Chennai, India
  • NN (kvinne)
Publisert 18.02.2019

Møteboka frå kontrollutvalet sitt møte den 15. februar i år er no lagt ut.

Sjå møteboka!

Publisert 18.02.2019

Dei førebelse rekneskapstala for 2018 viser eit underskot på 5.106.520,74.

Det er sjølvsagt fleire årsaker til underskotet, men dei to viktigaste er overskriding i sektorane og trekk i rammetilskotet som følgje av svært god skatteinngang.

Samla sett er overskridingane nesten 20,2 mill. samanlikna med budsjettet, medan skatteinngangen og rammetilskotet "berre" er 5,9 mill. over det budsjetterte.

Publisert 15.02.2019
5A ved Sandane skule

Onsdag var ordføraren i viktig ærend til Sandane skule - Han skulle nemlig innom klasse 5A og gratulere dei med fyrsteplassen i Sogn og Fjordane i Nordli jr si lesekonkurranse!

Publisert 13.02.2019

Formannskapet vedtok på møte 12.02.2019 å sende forslag til Politivedtekt for Gloppen på høyring. Frist for komme med merknadar er 15. mars 2019

Publisert 13.02.2019

Grunneigarar og grunneigarsamanslutningar med rettar innanfor landskapsvernområdet kan søkje om tilskot. Det same kan lag, organisasjonar og andre som ønskjer å utvikle verdiane i området. Her stiller vedtektene krav om samarbeidsavtale med dei som har rettar knytt til landskapsvernområdet.

Publisert 13.02.2019

Den førebelse møteboka frå formannskapet sitt møte den 12. februar i år er no lagt ut.

Sjå møteboka! (PDF, 610 kB)

Publisert 13.02.2019
Aktivt Skogbruk og Gloppen Kommune

Gloppen skogeigarlag og Gloppen kommune inviterar til kappekurs

Publisert 13.02.2019
Aktivt Skogbruk og Gloppen Kommune

Gloppen skogeigarlag og Gloppen kommune inviterar til gratis kurs retta mot skogeigarar.  Har du planar om å bygge skogsveg ein gong fram i tid er kurset av spesiell interesse.

Publisert 13.02.2019

Målet med kulturminneplanen er å løfte fram viktig historie, sikre oss ei forsvarleg forvaltning og vidareføre kulturarven til nye generasjonar.

No ligg det føre eit planutkast, som du som innbyggjar har høve til å kome med innspel på. 

Frist for å sende innspel til planen er torsdag 11. april 2019.