Tilskotsordning for private eigarar av verneverdige kulturminne og kulturmiljø

Vestland fylkeskommmune har lyst ut tilskotsmidlar til verneverdige kulturminne eller kulturmiljøs som private eigarar og kommunar kan søkje på. Søknadsfristen er 1. februar

Tilskotsordninga skal bidra til å hindre tap av kulturminne og kulturmiljø og sikre kulturminne som bruksressursar, og som grunnlag for kunnskap, oppleving og verdiskaping. Ordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane. 

Lurar du på kva kulturminne som er prioritert i kommunen sin kulturminneplan - så kan du sjå kulturminneplanen i eit kartgrensesnitt her.

Meir om tilskotsordninga finn du på Vestland fylkeskommune si heimeside.

Har du elles spørsmål om tilskotsordninga, så ta kontakt med kultursjef Birte Fossheim på mob 924 77 248 eller epost birte.fossheim@gloppen.kommune.no.