Eigedomsskatten for 2023

Skattelistene for utskriven eigedomsskatt i 2023

Bustader og fritidsbustadar  (PDF, 626 kB)

Næringseigedomar  (PDF, 79 kB)

Kraftanlegg  (PDF, 37 kB)

Liste over fritak (PDF, 130 kB)

Fakturering

Eigedomsskatt vert fakturert fire gongar i året ilag med andre kommunale avgifter.

Det er gjort unntak for dei som mottek kommunale gebyr som samla sett pr år er 1500 kr og lavare. Dei vert fakturert i siste termin, med betaling i november. Dei dette gjeld kan også få faktura 4 gongar i året, men då må dei ta kontakt med oss og be om det. 

Har du spørsmål?

Kontakt Gloppen kommune v/ kontaktperson: Bernt Reed, tlf 97 99 10 52