Alle inkludert!

Kultur- og likestillingsdepartementet har laga ein handlingsplan som skal gje barn og unge like muligheiter til å delta i kultur-, idrett- og friluftslivsaktivitetar. 

No oppmodar dei kommunar, lag- og organisasjonar og næringsliv om å bruke handlingsplan til ein felles innsats.

Planen inneheld 43 tiltak fordelt på 6 innsatsområde:

  • Få ned prisane og kostnadsdrivarar på aktivitetar
  • Gje god og tilgjengeleg informasjon om aktivitetar og tilbod
  • Gjere eit større mangfald av tilbod tilgjengeleg for fleire
  • Stimulere til meir og nye formar for samhandling
  • Styrke barn og unge si stemme og lokal medverknad i fritids- og kulturaktivitetar
  • Få meir kunnskap om sosial ulikskap og effekter av tiltak


Gloppen kommune vil med dette spre informasjon om planen og oppmode lag- og organisasjonar og næringsliv om å lese, bli inspirert og bruke den i sitt arbeid opp mot barn og unge.

 

 

Gå til handlingsplan “Alle inkludert!” på departementet si heimeside.