Informasjon om spreiing av husdyrgjødsel

Før ein skal i gang med vårgjødslinga bør ein setje seg inn i ordningane og vurdere om ein vil søkje tilskota. 

Informasjon om følgjande RMP-tilskotsordningar knytt til husdyrgjødsel for 2021 ligg no hjå Statsforvaltaren på nettsida om Regionalt miljøprogram.
 

To generelle ordningar som gjeld heile fylket:

•    Spreiing av husdyrgjødsel ved nedfelling eller nedlegging
•    Spreiing av husdyrgjødsel med tilførselsslange / slepeslange

To ordningar som berre gjeld for prioriterte vassdrag:

•    Kantsone i eng (gjeld alle prioriterte vassdrag)
•    Spreiing av husdyrgjødsel om våren og/eller i vekstsesongen (gjeld berre prioriterte vassdrag med elvemusling)

 

Vi kan gjerne bidra med informasjon

Spreiing av husdyrgjødsel ved nedfelling eller nedlegging, og evt med tilførselsslange
Desse to generelle ordningane for gjødslingsmetodar (heile fylket) er både økonomisk og agronomisk gunstig. Leigekøyring eller felles innkjøp av utstyr kan gjere tilskotsordningane aktuelle for enda fleire. Vi sendte informasjon om ordningane i dag til faglaga og Norsk Landbruksrådgiving Vest, med ønskje om dei informerer vidare til medlemmene. Vi kjem snart til å skrive nettsak om dei to generelle tilskotsordningane. 

Tilskotsordningane for prioriterte vassdrag
Tilskotsordningane som gjeld prioriterte vassdrag (kantsone og tidleg spreiing) blir informert om på andre måtar. Vi vil diskuterer med dykk korleis vi kan informere dei mest aktuelle søkjarane direkte.
Seinare kjem det òg generell sms om regionalt miljøprogram til alle som søkjer produksjonstilskot.
 

Kontaktperson: bernt.reed@gloppen.kommune.no