Publisert 15.04.2021

Regjeringa startar på fyrste trinn i gjenopningsplanen. I fyrste omgang går vi tilbake til dei tiltaka som gjaldt før påske. 

Publisert 15.04.2021

Vi inviterer frilans-utøvarar innan ulike kulturuttrykk til eit informasjons- og dialogmøte om Den kulturelle Skulesekken (DKS).

Publisert 15.04.2021

Stenginga av Øvrevegen på Sandane skuldast gravearbeid som er planlagt å vare ei veke. Omkøyring via Fylkesveg 5731

Publisert 13.04.2021

Gloppen kommune er tildelt 541 394.- kroner til kommunal kompensasjonsordning, bevilga av Stortinget. Målet med ordninga er å hjelpe lokalt næringsliv som er særleg hardt ramma av smitteverntiltak, og som heilt eller delvis har falle utanfor dei generelle kompensasjonsordningane.

Publisert 12.04.2021

Nordplan varslar om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan på gnr/bnr 60/1 for inntil 14 fritidsbustadar og eit bustadhus med tilhøyrande infrastruktur. Planprogram er utarbeidd som del av planiniativ, konsekvensutgreiing vert gjort som del av planomtala. 

Runar Kleppe er tiltakshavar, og Nordplan AS er utførande konsulent. 

Publisert 24.03.2021

Kommunestyret vedtok den 17.12.2020 i sak 097/20 punkt 8 at den gamle brannstasjonen på Sandane skal seljast. Gloppen kommune legg difor ut bygget med tilhøyrande tomt for sal.

Eigedomen er taksert til 4 200 000 kroner. Sjå takstdokument for ytterlegare informasjon. (PDF, 2 MB)

Publisert 30.03.2021
pasient sky

- førebu deg på å bestille vaksinasjonstime digitalt

Gloppen legesenter brukar Pasientsky. Dette er ein elektronisk portal der pasientar kan sjølv logge seg inn og mellom anna bestille seg legetime og be om fornying av reseptar. 

Har du ikkje teke i bruk Pasientsky før, så anbefalar vi at du gjer det no. Etter kvart vil vi nytte Pasientsky til at innbyggjarane sjølve skal kunne reservere seg tid for koronavaksinering. 

Publisert 22.03.2021

No kan du vere med å påverke kven som får prisen Årets gloppar. 
Vi vil ha innspel på ein person som har utmerka seg positivt ved å yte ein innsats utanom det vanlege i eitt eller fleire av lokalsamfunna våre i Gloppen. Vi ønskjer ditt framlegg om kven som bør få prisen. 

Publisert 19.03.2021

Den overordna forvaltningsplanen for hjort 2021-2023 er vedteken.

Publisert 17.03.2021

Den førebelse møteboka frå formannskapsmøtet onsdag 17. mars er no klar.