Gløymt passord?

Fastsett av rådmannen v/ helse- og sosialsjefen den 1. mars 2002.

Instruksen er sist ajourført av helse- og omsorgssjefen den 4. februar 2015.

I: Omfang og organisatorisk plassering

§ 1-1 Omfang
Instruksen gjeld for einingsleiarane i helse- og omsorgstenesta i Gloppen kommune, unnateke kommuneoverlege, NAV-leiar og kjøkkensjefen.

§ 1-2 Organisatorisk plassering
Einingsleiarane er direkte underlagt helse- og omsorgssjefen og er med i helse- og omsorgssjefen si leiargruppe


II: Hovudoppgåver

§ 2-1 Leiaransvar
Einingsleiarane er administrative og faglege leiara for si eining og arbeidsgjevar sin representant og overordna alle tilsette knytte til eininga. Som leiar i Gloppen kommune har einingsleiarane ansvar for å arbeide aktivt for å nå målsettinga for den administrative kommuneleiinga.

§ 2-2 Hovudoppgåver
Einingsleiarane sine hovudoppgåver er å leie, planleggje, følgje opp og utvikle helse- og omsorgstenesta i si eining.


Einingsleiarane skal halde helse- og omsorgssjefen orientert om alle viktige tilhøve innan sitt arbeids- og ansvarsområde.

III: Spesielle oppgåver

§ 3-1 Fullmakter
Einingsleiarane skal gjere sjølvstendige prioriteringar innanfor sitt ansvarsområdet. Dersom det er nødvendig, skal dette gjerast i samråd med helse- og omsorgssjefen.

§ 3-2 Tilvisingsrett
Einingsleiarane har tilvisings- og omdisponeringsrett innanfor sine budsjettansvar.

§ 3-3 Fullmakter
Innafor dei generelle reglane som gjeld for bruk av delegert mynde, har einingsleiarane innafor sitt ansvarsområde fullmakt til å
- Tilsette i alle stillingar
- Avgjere søknader om permisjonar i samsvar med permisjonsreglementet § 1, pkt. 3 a).
- Tildele flyttegodtgjersle etter gjeldande kommunale regelverk.

§ 3-4 Andre oppgåver
Einingsleiarane har innanfor sitt arbeids- og ansvarsområde ansvaret for:
-
Det totale tilbodet som blir gjeve til brukarane
- Økonomistyring og budsjettarbeid
-
Saksbehandling og tildeling av tenester
-
Å nytte ut personalressursane optimalt etter personalet sine kvalifikasjonar og kompetanse
- Å
 planleggje og utvikle det tilbodet til brukarane/pasientane
-
Å utvikle og bruke IKT-systema
-
Å følgje opp og ta ansvar for delegerte oppgåver
-
Å ta initiativ til tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid
- Å vere tydleg, synleg og tilgjengeleg for medarbeidarane
-
Å utvikle gode relasjonar i og utanfor eige ansvarsområde.

§ 3-5 Eventuelle andre oppgåver
Ved eige fråvær skal einingsleiarane syte for at saker som hastar blir tekne hand om.

IV: Særskilde reglar

§ 4-1 Teieplikt/opplysningsplikt
Einingsleiarane har teieplikt og opplysningsplikt i samsvar med gjeldande lovreglar.

§ 4-2 Iverksetting og endringar
Instruksen gjeld frå fastsettingsdato.

Einingsleiarane pliktar å rette seg etter dei endringane i instruksen som blir fastsette av rådmannen v/helse- og sosialsjefen.


Di e-postadresse