Reglar

Kommunale reglar er bindande regelverk for behandling av administrative saker.

Reglar skal fastsettast av administrasjonsutvalet i personalsaker som ikkje gjeld enkeltpersonar/enkeltstillingar. Elles er det rådmannen fastset reglar.